Dva tjed­na na­kon po­bje­de Ni­ko Pu­lić tra­ži no­ve bo­do­ve u Cer­klju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na otva­ra­nju pr­ve utr­ke dru­ge se­zo­ne auto­mo­bi­lis­tič­kog Bu­si­ness V.I.P. Ku­pa ko­ja je pri­je ne­što ma­nje od dva tjed­na vo­že­na na Grob­ni­ku naj­us­pješ­ni­ji hr­vat­ski vo­zač Ni­ko Pu­lić sla­vio je is­pred Raj­mon­da Ter­či­ća. Pri­li­ku za po­nav­lja­nje od­lič­nog re­zul­ta­ta ovaj dvo­jac tra­žit će u su­bo­tu i ne­dje­lju u slo­ven­skom Cer­klju gdje će se vo­zi­ti dvi­je utr­ke. “Sta­za je no­va, krat­ka, ima pu­no za­vo­ja i ko­če­nja. Mis­lim da je pred na­ma za­nim­ljiv vi­kend, ne­što sa­svim no­vo što vo­za­či ku­pa još ni­su pro­ba­li”, ot­krio je tros­tru­ki eu­rop­ski pr­vak na br­du. “Ri­ječ je o dvos­tru­ko kra­ćoj sta­zi od Grob­ni­ka, dos­ta zah­tjev­noj. Bit će gu­ra­nja, uglav­nom će­mo vo­zi­ti u tre­ćoj ili če­t­vr­toj br­zi­ni. Na­kon us­pje­ha na pr­voj utr­ci, tre­nu­tač­na oče­ki­va­nja su me­đu pr­vih pet. U mom­ča­di vla­da po­zi­tiv­na at­mo­sfe­ra i euro­fo­ri­ja. Ide­mo utr­ku po utr­ku”, do­dao je To­mu­lić, vlas­nik Eu­rop­ho­ne Ra­cing Te­ama. Hr­vat­ski “bo­li­di” već su sprem­ni, a nji­ho­vu kon­fi­gu­ra­ci­ju pot­pi­su­ju Stojan Vlah i Ro­land Kri­žman. Auto­mo­bil je iz­ve­den od proš­lo­go­diš­njeg se­rij­skog vo­zi­la Se­at Ibi­ze Cu­pre 1.8 TSI, sa 192 konj­ske sna­ge i ubr­za­njem do 100 km/h za 6,7 se­kun­di. Bu­si­ness V.I.P. Kup bro­ji 16 na­tje­ca­te­lja.

Ni­ko Pu­lić vra­tio se svo­joj lju­ba­vi, auto­mo­bi­liz­mu, te je po­nov­no us­pje­šan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.