Po­ziv stu­den­ti­ca­ma: Po di­plo­mu do­đi­te sa što dub­ljim de­kol­te­om

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Po­ru­ka ne­prik­lad­na sa­dr­ža­ja od­mah je iz­a­zva­la bur­ne re­ak­ci­je, a fa­kul­tet se vr­lo br­zo is­pri­čao na Fa­ce­bo­oku i Twit­te­ru Jed­no bel­gij­sko sve­uči­li­šte pos­la­lo je stu­den­ti­ca­ma me­di­ci­ne neo­bi­čan e-ma­il te ih po­zva­lo da na do­dje­lu di­plo­ma do­đu sa što dub­ljim de­kol­te­om. U po­ru­ka­ma se na­vo­di ka­ko je “iz es­tet­skog ku­ta gle­da­nja za mla­de že­ne naj­bo­lje da odje­nu suk­nju ili ha­lji­nu i, na­rav­no, li­jep du­bo­ki de­kol­te”, pre­no­si BBC. U po­zi­vu je na kra­ju ipak na­pi­sa­no da sa­vjet ni­je obve­zu­ju­ći. Stu­den­ti su pak po­zva­ni da do­đu u odi­je­li­ma. Na­kon bur­nih re­ak­ci­ja sve­uči­li­šte je uime me­di­cin­skog fa­kul­te­ta na Fa­ce­bo­oku i Twit­te­ru obja­vi­lo is­pri­ku svim stu­den­ti­ca­ma ko­je su pri­mi­le e-ma­il i pri­op­ći­lo ka­ko se ra­di o ne­prik­lad­nom sa­vje­tu ko­ji je u su­prot­nos­ti sa sve­uči­liš­nim vri­jed­nos­ti­ma. Bu­du­ći da u taj­niš­tvu fa­kul­te­ta ne­ma mu­ška­ra­ca, pret­pos­tav­lja se da je e-ma­il pos­la­la že­na, iz­ja­vio je de­kan me­di­cin­skog fa­kul­te­ta za bel­gij­ski RTL. Po­t­vr­dio je da je e-ma­il za­is­ta pos­lan, da ni­je ri­ječ o ha­ker­skom na­pa­du te do­dao da je bio šo­ki­ran ka­da je doz­nao što se do­go­di­lo.

De­kan fa­kul­te­ta ka­že da u taj­niš­tvu ne­ma mu­ška­ra­ca pa je e-ma­il vje­ro­jat­no pos­la­la že­na

BINGO /22. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.