Zar ugro­ža­va­nje na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti ne zas­lu­žu­je za­tvor

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Lu­ka Ca­par)

Ono o če­mu se tjed­ni­ma na­ga­đa­lo, po­t­vr­dio je pr­vi za­mje­nik pred­sjed­ni­ka upra­ve Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev – obi­telj To­do­rić la­ga­la je i pri­ka­zi­va­la laž­ne po­dat­ke o pos­lo­va­nju Agro­ko­ra. Po­le­ta­jev je jas­no po­ru­čio pri­nud­nom upra­vi­te­lju Ram­lja­ku, ali i pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću, da vi­še ne­ma po­vje­re­nja i da ne­će nas­ta­vi­ti kre­di­ti­ra­nje po­sr­nu­la di­va, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko Plen­ko­vić bio op­ti­mis­ti­čan po tom pi­ta­nju. Pos­tav­lja se pri­je sve­ga pi­ta­nje što su do­sad ra­di­le služ­be kon­tro­le Sber­ban­ka ko­je su di­je­li­le no­vac ša­kom i ka­pom, no i otva­ra mo­guć­nost da je sve na­prav­lje­no na­mjer­no, s ci­ljem ula­ska Ru­si­je u Hr­vat­sku na ma­la vra­ta. Ipak, Po­le­ta­jev je otvo­rio i pi­ta­nje za Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, jer ako je toč­no da su To­do­ri­ći la­ži­ra­li po­dat­ke, ako je zbog to­ga doš­lo do ugro­ža­va­nja ne sa­mo eko­nom­ske ne­go i na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, ri­ječ je o oz­bilj­nom kaz­ne­nom dje­lu zbog ko­jeg bi glav­ni ak­te­ri već odav­no tre­ba­li bi­ti iza re­še­ta­ka. Ili su ne­ki i da­lje ne­do­dir­lji­vi i iz­nad za­ko­na?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.