Tu­rist na Ja­dra­nu tro­ši od 180 do 200 DEM na dan

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Stan­dard­na dnev­na tu­ris­tič­ka ko­ša­ri­ca ko­ja uz smje­štaj uklju­ču­je i ugos­ti­telj­ske, tr­go­vač­ke, re­kre­acij­ske, za­bav­ne i dru­ge pro­izvo­de i us­lu­ge, za or­ga­ni­zi­ra­nog gos­ta sto­ji oko 200 DEM. Naj­jef­ti­ni­ja je u Tur­skoj 160 DEM, a naj­skup­lja u Ita­li­ji 230 DEM, dok se Hr­vat­ska na­me­će s pri­hvat­lji­ve 164 mar­ke u Ma­kar­skoj i 189 DEM u Po­re­ču. Pro­sječ­na ko­ša­ri­ca za in­di­vi­du­al­nog tu­ris­ta vr­ti se oko 180 DEM. U Tur­skoj sto­ji oko 120 DEM, a u Ita­li­ji oko 220 DEM. Kod nas u Ma­kar­skoj sto­ji 154 mar­ke, a u Ma­lom Lo­ši­nju 166 DEM. Kon­ku­rent­ska po­zi­ci­ja Hr­vat­ske u tzv. me­di­te­ran­skom kru­gu, naj­ma­nje je ugro­že­na u po­nu­di kam­po­va, što je vri­je­di­lo i u rat­nim go­di­na­ma. (bo) Ar­hi­va Ve­čer­njeg lis­ta

U si­bir­skom Kras­no­jar­sku od tro­va­nja al­ko­ho­lom umr­lo je 22 lju­di, a 12 ih je za­dr­ža­no na re­ani­ma­cij­skom odje­lu bol­ni­ce. Špi­ri­tom su sla­vi­li što su na­kon vi­še mje­se­ci do­bi­li pla­će i mi­ro­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.