STJEPAN DAMJANOVIĆ Ni­jed­na ti­tu­la ne mo­že za­mi­je­ni­ti ri­je­či ‘uči­te­lju naš’

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Pro­ta­go­nis­ti na­še ku­ri­ku­lar­no-obra­zov­ne ka­lju­že ima­ju je­dins­tve­nu pri­li­ku da se­bi i na­ma uči­ne us­lu­gu. Ne­ka se upoz­na­ju sa Stje­pa­nom Da­mja­no­vi­ćem ili ba­rem po­gle­da­ju vi­deo nje­go­va zad­njeg pre­da­va­nja. Da vi­de što se nji­ma ni­ka­da ne­će do­go­di­ti. Plje­ska­ti im si­gur­no nit­ko ne­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.