NA­DA MURGANIĆ Da, do­is­ta se mo­že re­ći ka­ko je uboj­stvo dje­ča­či­ća ve­li­ki pro­pust

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Za ova­ko ne­što u nor­mal­nim dr­ža­va­ma mi­nis­tar(ica) da­je os­tav­ku. Re­sor­na Na­da Murganić li­je­po je jav­nos­ti pri­op­ći­la ka­ko je u pul­skom Cen­tru za so­ci­jal­nu skrb bi­lo pro­pus­ta te da su na­kon De­ni­so­ve smr­ti ona­mo upu­ti­li nad­zor. A gdje je taj nad­zor bio pri­je De­ni­so­ve smr­ti?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.