Lip­nja A za­što ne bi po­bje­đi­vao kon­zer­va­ti­vi­zam?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Tre­ba spri­je­či­ti do­mi­na­ci­ju ri­ba u vo­di i pti­ca u zra­ku, jer je to ne­pod­noš­lji­vi kon­zer­va­ti­vi­zam. Ta­ko bi ot­pri­li­ke mo­gli re­ći lje­vi­ča­ri ko­ji su, po­što su grak­nu­li na ime­no­va­nje Ja­smin­ke Bu­ljan-Cu­lej za vo­di­te­lji­cu re­for­me škol­s­tva, sa­da us­ta­li pro­tiv iz­bo­ra no­vih čla­no­va Na­ci­onal­nog vi­je­ća za od­goj i obra­zo­va­nje u Hr­vat­skom sa­bo­ru, jer su oni, ka­ko re­če biv­ši Mi­la­no­vi­ćev mi­nis­tar Ve­dran Mor­nar, do­kaz da u Hr­vat­skoj po­bje­đu­je kon­zer­va­ti­vi­zam. A za­što ne bi po­bje­đi­vao? Za­što ne bi po­bje­đi­va­la go­le­ma ve­ći­na na­ro­da ko­ja je kon­zer­va­tiv­na? Za­mis­li­te, jed­na im kan­di­dat­ki­nja za spo­me­nu­to Vi­je­će ni­je po ću­di jer je po­du­pr­la re­fe­ren­dum o bra­ku, na ko­jem je ta­ko­đer po­bi­je­di­la ve­ći­na. Ali ono što je ve­ći­na, što je svje­to­na­zor i in­te­res na­ro­da, ni­je i in­te­res po­to­ma­ka par­ti­za­na ko­ji su šum­sko sta­ni­šte svo­jih pre­da­ka za­mi­je­ni­li ur­ba­nom sce­nom za li­be­ra­li­zam ko­ji još uve­zu­ju opu­tom (kon­ci­ma) s opa­na­ka svo­jih dje­do­va i oče­va. Ko­ji pad za Ve­dra­na Mor­na­ra či­ji je otac Zvo­ne kao do­mo­bran­ski čas­nik i pre­da­vač na voj­nim uči­li­šti­ma u NDH za­ci­je­lo no­sio ci­pe­le po mje­ri svo­ga ugle­da!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.