Po­ne­dje­ljak 29. svib­nja V. De­li­mar ni­je do užit­ka ne­go do ek­shi­bi­ci­oniz­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Lje­po­ta je lju­bav­nog užit­ka i u pri­vat­nos­ti, i to je ve­ći što dru­gi ma­nje o nje­mu zna­ju, što se ma­nje raz­gla­ša­va i što os­ta­je taj­na udvo­je. U naj­pa­tri­jar­hal­ni­jim sre­di­na­ma to je i naj­iz­ra­zi­ti­je, ali na­rod­no stva­ra­laš­tvo obi­lu­je naj­pri­rod­ni­jim spol­nim na­go­ni­ma i ero­tiz­mom po­djed­na­ko i mu­škim i žen­skim. Svo­je­dob­no je Igor Mr­du­ljaš obja­vio zbir­ku lir­skih na­rod­nih pje­sa­ma “Ku­di­lja i vre­te­no” sto­lje­ći­ma skup­lja­nih po “naj­za­tu­ca­ni­jim” pod­neb­lji­ma u Hr­vat­skoj i Her­ceg-Bos­ni, ko­ja svo­jom “ra­zuz­da­noš­ću” po­bi­ja li­be­ral­ne mi­to­ve o tje­les­nos­ti spu­ta­noj vje­rom i pa­tri­jar­hal­noš­ću, po­go­to­vo kod že­na. No upra­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.