Uto­rak 30. svib­nja U Sr­bi­ji čet­ni­ci i par­ti­za­ni iz­jed­na­če­ni u ne­vi­nos­ti?!

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Vi­ši sud u Va­lje­vu re­ha­bi­li­ti­rao je čet­nič­kog za­po­vjed­ni­ka iz Dru­gog svjet­skog ra­ta Ni­ko­lu Ka­la­bi­ća. U vri­je­me ra­ta te­ški zlo­či­nac, pos­li­je ra­ta po jed­ni­ma je bio su­rad­nik Oz­ne ko­ji je Dra­žu Mi­ha­ilo­vi­ća na­ma­mio u stu­pi­cu pa je uhi­ćen, a po dru­gi­ma je os­tao sr­p­ski ju­nak ko­je­ga je tim po­tvo­ra­ma ko­mu­nis­tič­ka pro­pa­gan­da htje­la kom­pro­mi­ti­ra­ti. Ta je vi­jest iz Sr­bi­je oče­ki­va­na jer je Ka­la­bić re­ha­bi­li­ti­ran na is­ti na­čin na ko­ji su iz­rav­ni su­di­oni­ci ili

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.