Pra­vil­no pos­tav­lje­na i oda­bra­na ra­s­vje­ta bri­še sve ne­dos­tat­ke ne­kog pros­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Sa­vjet struč­nja­ka

Igra (sa­svim go­re) raz­li­či­tim ti­po­vi­ma ra­s­vje­te stva­ra že­lje­nu at­mo­sfe­ru Do­pun­ska ra­s­vje­ta (des­no) ima spe­ci­fič­nu na­mje­nu u pros­to­ru, dok di­rek­t­na ra­s­vje­ta slu­ži za cen­tral­no os­vjet­lje­nje stva­ra­ju­ći ve­li­ke kon­tras­te i ja­ke sje­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.