Lov­ci na ne­kret­ni­ne – kup­ci na jav­nim draž­ba­ma

Ba­za jav­nih draž­bi po­pu­nja­va se na tjed­noj ba­zi, a ku­po­va­ti ne­kret­ni­ne mo­gu svi gra­đa­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Dom 19 - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

S ob­zi­rom na to da gra­đa­ni sve te­že pod­mi­ru­ju svo­je obve­ze, mno­gi­ma do­mo­vi za­vr­še na bub­nju. Po­du­zet­ni­ci su tu pre­poz­na­li svo­ju šan­su za za­ra­du Sta­ra na­rod­na “ne­či­ja ne­sre­ća dru­gom je sre­ća” mo­žda naj­bo­lje do­la­zi do iz­ra­ža­ja pri pro­da­ji ne­kret­ni­na na jav­noj draž­bi. Za­što? Za­to što net­ko os­ta­je bez do­ma, kro­va nad gla­vom, a dru­gom se pru­ža pri­li­ka ku­pi­ti že­lje­nu ne­kret­ni­nu po po­volj­ni­joj ci­je­ni. Ve­ći­na nas s draž­ba­ma je upoz­na­ta iz raz­li­či­tih stra­nih TV se­ri­ja, no s ob­zi­rom na to da sve vi­še do­mo­va u Hr­vat­skoj od­la­zi na bu­banj, i kod nas se po­sao “lov­ca na ne­kret­ni­ne” ras­pros­tra­nio.

Ku­po­va­ti mo­gu i stran­ci

Na web-por­ta­lu draz­be.hr mo­že­te pre­gle­da­ti ne­kret­ni­ne ko­je su u pos­tup­ku pro­da­je na draž­bi. Uz sli­ku ne­kret­ni­ne pri­ka­za­na je i po­čet­na ci­je­na, a že­li­te li saz­na­ti to­čan dan i sat odr­ža­va­nje draž­be – to mo­ra­te pla­ti­ti od 499 eura na­vi­še, ovis­no o to­me ko­li­ko in­for­ma­ci­ja o ne­kret­ni­ni že­li­te. Pro­da­ja ne­kret­ni­ne pu­tem draž­be ra­di se po prin­ci­pu da se na pr­voj jav­noj draž­bi ne­kret­ni­na mo­že pro­da­ti za dvi­je tre­ći­ne ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti, me­đu­tim ne za i ma­nje. Ako se ne­kret­ni­na ne pro­da, ide se na dru­gu draž­bu na ko­joj se ne­kret­ni­na mo­že pro­da­ti za naj­ma­nje po­lo­vi­nu ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti. Kon­kret­no, ako ku­ća ili stan vri­je­de 100.000 eura, pro­da­ti se mo­gu za naj­ma­nje 50.000 eura. Za su­dje­lo­va­nje na draž­bi, na ko­joj mo­gu su­dje­lo­va­ti i fi­zič­ke i prav­ne oso­be kao i stra­ni dr­žav­lja­ni, po­treb­no je pra­vo­dob­no upla­ti­ti jam­če­vi­nu. Jam­če­vi­na iz­no­si jed­nu de­se­ti­nu po­čet­ne ci­je­ne. Upla­ću­je se pri­je po­čet­ka draž­be. Jam­če­vi­na se ne­us­pješ­nim po­nu­di­te­lji­ma vra­ća na­kon za­vr­šet­ka draž­be. Us­pješ­ni po­nu­di­telj na­kon draž­be mo­ra pla­ti­ti ku­pov­ni­nu u ro­ku ko­ji je odre­đen u za­ključ­ku o pro­da­ji.

Vi­še od 200 ne­kret­ni­na

U slu­ča­ju da to ne uči­ni, sud na pla­ća­nje ku­pov­ni­ne po­zi­va dru­gog naj­bo­ljeg po­nu­di­te­lja, od­nos­no slje­de­će naj­bo­lje po­nu­di­te­lje po vr­sti ko­ji bu­du da­li svoj pris­ta­nak. Ku­pac ne­kret­ni­ne u pos­tup­ku ovr­he stvar do­bi­va slo­bod­nu od svih za­lož­nih pra­va, hi­po­te­ka, zem­ljiš­nog du­ga. Uk­nji­že­na za­lož­na pra­va i zem­ljiš­ni dug na toj ne­kret­ni­ni pres­ta­ju na­kon što od­lu­ka o iz­ru­če­nju kup­cu pos­ta­ne pra­vo­moć­na, iako za­lož­ni vje­rov­ni­ci od­nos­no vje­rov­ni­ci zem­ljiš­nog du­ga ni­su pot­pu­no is­pla­će­ni. Me­đu­tim, pro­da­jom ne­kret­ni­ne ne pres­ta­je naj­am­ni ili za­kup­ni od­nos, ko­ji je bio za­klju­čen i upi­san u zem­ljiš­nu knji­gu pri­je upi­sa za­lož­nih pra­va i pri­je upi­sa pra­va na is­pla­tu u toj ovr­si. Ku­pac ti­me pos­ta­je no­vi naj­mo­da­vac ili za­ku­po­da­vac. Draž­be se iz­lis­ta­va­ju na tjed­noj ba­zi, a tre­nu­tač­no je, što se ti­če Hr­vat­ske, vi­še od 200 ne­kret­ni­na na bub­nju.

1/10 JAM­ČE­VI­NA Da bi net­ko su­dje­lo­vao na draž­bi, mo­ra upla­ti­ti jam­če­vi­nu ko­ja iz­no­si 1/10 po­čet­ne ci­je­ne. Ako nje­go­va po­nu­da ne pro­đe, jam­če­vi­na mu se vra­ća 1/2 PRO­DA­JA Ne­kret­ni­na se na dru­goj jav­noj draž­bi mo­že pro­da­ti u po­la ci­je­ne, ali ne ni­že od to­ga Naj­am Ako je ne­kret­ni­na ko­ja se pro­da­je na draž­bi u naj­mu, pro­mje­nom vlas­ni­ka naj­am ne pres­ta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.