Ele­gan­ci­ja u do­mu ko­ja ni­kad ne iz­la­zi iz mo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Dom 19 - 1.

em­pi­re sti­lu. Da­naš­nji stil­ski na­mje­štaj, ko­ji cr­pi in­s­pi­ra­ci­ju od em­pi­re sti­la, umje­re­ni­jih je li­ni­ja s is­tak­nu­tim de­ta­lji­ma i iz­ra­đen je od kva­li­tet­nog dr­ve­ta. Na­kon em­pi­re sti­la, ko­ji je tra­jao do 1814., sli­je­di ne­što jed­nos­tav­ni­ji i prak­tič­ni­ji bi­der­ma­jer stil.

Od­lič­ni za vi­zu­al­ni sklad

Pr­vi ele­men­ti bi­der­ma­jer sti­la nas­ta­li su u Be­ču. Na bi­der­ma­jer su utje­ca­li svi pret­hod­ni sti­lo­vi pa bi se mo­glo re­ći da je od njih pre­uzeo sa­mo ono naj­bo­lje. Kon­for­mi­zam i udob­nost po­seb­no se od­li­ku­ju kod sje­de­ćih garnitura ovog sti­la. Na­gla­še­na in­tim­nost i funk­ci­onal­nost či­ni ga po­pu­lar­nim sve do da­nas. U ko­ju god pros­to­ri­ju va­še­ga do­ma “uba­ci­te” ko­mad na­mje­šta­ja od na­ve­de­nih sti­lo­va, ti­me će­te u pros­tor uni­je­ti do­zu gla­mu­ra, ele­gan­ci­je i so­fis­ti­ci­ra­nos­ti. Kom­bi­ni­ra­te li us­pješ­no stil­ski na­mje­štaj s de­ko­ri­ma, ra­s­vjet­nim ti­je­li­ma, te­pi­si­ma i os­ta­lim de­ko­ra­tiv­nim ele­men­ti­ma, pro­fi­nje­nost i vi­zu­al­ni sklad

za­ga­ran­ti­ran.• u va­šem do­mu je 2. 3. 4. 5.

Ne­moj­te ima­ti pre­dra­su­de da je stil­ski na­mje­štaj sa­mo za sta­ri­je oso­be. Vje­štim kom­bi­ni­ra­njem kla­sič­nog na­mje­šta­ja s dru­gim mo­der­nim de­ta­lji­ma u pros­to­ru pos­ti­ći će­te iz­ra­zi­to atrak­ti­van vi­zu­al­ni do­jam u svom do­mu.

Kom­bi­ni­ra­nje raz­li­či­tih sti­lo­va zah­tje­va poz­na­va­nje os­no­va ka­ko bis­te iz­bje­gli kič

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.