ŠTO JE SDP-U I PEĐI GRBINU TREBALO POLITIKANTSTVO S ARBITRAŽOM

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Š to je SDP-u, a oso­bi­to Hr­vat­skoj, trebalo po­li­ti­kant­ski pro­vo­ci­ra­ti pro­ce­du­ral­na fi­lo­zo­fi­ra­nja o to­mu što jest ili ni­je na­prav­lje­no ra­di pres­tan­ka Spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je!? Kao pr­vo, Hr­vat­ska je jas­no “ur­bi et or­bi” rek­la da zbog svjet­skog pre­se­da­na ko­jim je te­ško na­ru­še­no po­vje­re­nje iz­la­zi iz kon­ta­mi­ni­ra­nog ar­bi­traž­nog pro­ce­sa. Pi­ta­nje je bi li i Ar­bi­traž­ni sud nas­ta­vio pos­tu­pak da se ek­s­ces do­go­dio u ra­noj, a ne u već po­od­mak­loj fa­zi ar­bi­tra­že. Ne sto­ji tvrd­nja Pe­đe Gr­bi­na da Ore­ško­vi­će­va i Plen­ko­vi­će­va Vla­da ni­su is­po­što­va­le Za­klju­čak Hr­vat­skog sa­bo­ra iz sr­p­nja 2015. ko­ji je obve­zao Vla­du “na po­kre­ta­nje pos­tup­ka za pres­ta­nak Spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži”. Po­kre­nu­la ga je još Mi­la­no­vi­će­va Vla­da. Za­tim, čak i da su SDPo­va tu­ma­če­nja Beč­ke ko­nven­ci­je o pra­vu me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra is­prav­na, što to pi­ta­nje ni­su i sa­mi pos­ta­vi­li na vri­je­me!? Dak­le, la­ni 5. ko­lo­vo­za čim je is­te­kao rok od 12 mje­se­ci od slo­ven­skog pri­go­vo­ra na hr­vat­sku no­ti­fi­ka­ci­ju o po­kre­ta­nju

Zah­tjev UN-u ra­di pres­tan­ka Spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži mo­že se pod­ni­je­ti i na­kon od­lu­ke

pos­tup­ka za pres­ta­nak spo­ra­zu­ma (i pri­mje­nu mi­rov­nih me­to­da iz član­ka 33. Po­ve­lje UNa). Na­kon to­ga, pre­ma član­ku 66. Beč­ke ko­nven­ci­je za Hr­vat­sku je otvo­re­na mo­guć­nost da upu­ći­va­njem zah­tje­va glav­nom taj­ni­ku UN-a po­kre­ne pos­tu­pak mi­re­nja pod okri­ljem UN-a. Me­đu­tim, ne­ma ro­ka za pod­no­še­nje tog zah­tje­va. Uos­ta­lom, spo­ra­zum pro­pi­su­je i iz­vr­še­nje ar­bi­traž­ne od­lu­ke u ro­ku od šest mje­se­ci. Dak­le, zah­tjev UN-a ve­za­no za pres­ta­nak spo­ra­zu­ma mo­gao je bi­ti pod­ne­sen i la­ni 6. ko­lo­vo­za, ali i na­kon od­lu­ke Ar­bi­traž­nog su­da. Bi li za Hr­vat­sku bi­lo bo­lje da je već pod­ne­sen? Ne. U slu­ča­ju po­volj­ne ar­bi­traž­ne od­lu­ke zah­tjev UN-u s hr­vat­skog gle­di­šta je ne­po­tre­ban, pa i ne­in­te­li­gen­tan. Ako je ar­bi­traž­na od­lu­ka ne­po­volj­na za nas, a pre­po­ru­ka bi bi­la da po­štu­je­mo Ar­bi­traž­ni sud, sa­svim je sve­jed­no kad smo upu­ti­li zah­tjev glav­nom taj­ni­ku. A ako bi nam u UN-u da­li za pra­vo u po­gle­du pres­tan­ka Spo­ra­zu­ma o ar­bi­tra­ži, on­da bi ne­po­volj­na od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da bi­la sa­mo ar­gu­ment vi­še za tu mi­rov­nu pre­po­ru­ku UN-a.

TKO ĆE BI­TI NAJBRŽI Utr­ka ubr­za­nja Br­zi i žes­to­ki do­dat­no je ju­čer za­gri­ja­la iona­ko vru­ći asfalt na Ave­ni­ji Du­brov­nik u Za­gre­bu. Za ti­tu­lu naj­br­žeg na sta­zi du­lji­ne če­t­vrt mi­lje na­tje­ču se i da­nas vo­za­či iz 15 ze­ma­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.