Ima­te li kli­mu u sta­nu/ku­ći?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

IRENA LUKOVAC Imam. Na­tje­ra­la sam mu­ža da mi ku­pi pri­je ko­ju go­di­nu. Ne­koć u na­šem sta­nu ni­je bi­lo tak­vih vru­ći­na. DMITAR LOVREKOVIĆ Ne­mam kli­mu. Ni­je ona zdra­va za na­še go­di­ne. Hla­do­vi­na je uvi­jek bi­la spas od vru­ći­na, kao što je i sa­da. JANKO SOPTA Imam kli­mu, ugra­di­li smo čak dvi­je. Na­ba­vi­li smo jer se dje­ca naj­vi­še ža­le na vru­ći­nu u sta­nu. MARKO IVANIŠ Ne­mam kli­mu. Ne­mam još svoj stan, u naj­mu sam, a unajm­lje­ni stan ne­ma kli­mu. in­že­njer po­du­zet­nik umi­rov­lje­nik do­ma­ći­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.