Ge­ne­ra­ci­ja 55+ i po­du­ze­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Hr­vat­skoj je pre­ko 16.950 po­du­ze­ća u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu ge­ne­ra­ci­je 55+, od­nos­no čak 31 %. Uku­pan broj za­pos­le­nih u tim po­du­ze­ći­ma iz­no­si 179.000 što či­ni udio od 18,9% u ukup­nim pri­ho­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.