Sti­er: Uči­ni­li smo sve po­treb­ne rad­nje da iz­i­đe­mo iz ar­bi­tra­že

U SDP-u sma­tra­ju da je pos­tu­pak mi­re­nja nu­žan za pres­ta­nak spo­ra­zu­ma. Iz MVP-a ka­žu da je to pro­ma­še­na te­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - I. Bo­ban Va­le­čić, S. Velj­ko­vić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Iz Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va od­bi­ja­ju SDP-ove op­tuž­be, a biv­ši mi­nis­tar Ko­vač op­tu­žu­je ih za stran­ča­re­nje i po­ma­ga­nje Slo­ve­ni­ji Hr­vat­ska je na te­me­lju od­lu­ke Sa­bo­ra po­du­ze­la sve po­treb­ne i oba­vez­ne rad­nje da iz­i­đe iz ar­bi­traž­nog pro­ce­sa sa Slo­ve­ni­jom. Tim je ri­je­či­ma mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Da­vor Ivo Sti­er od­bio op­tuž­be iz SDP-a da su po­s­ljed­nje dvi­je vla­de do­ve­le Hr­vat­sku u ne­po­vo­ljan po­lo­žaj uoči iz­ri­ca­nja od­lu­ke Ar­bi­traž­nog su­da jer su pro­pus­ti­le do kra­ja pro­ves­ti pos­tu­pak pres­tan­ka Ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma.

Otvo­re­ni za di­ja­log

– Po tom su pi­ta­nju uči­nje­ni svi pos­tup­ci. Pos­to­je još ne­ke mo­guć­nos­ti oko me­di­ja­ci­je, ali te mo­guć­nos­ti ni­su oba­vez­ne. Mo­gu se, ali i ne mo­ra­ju po­kre­nu­ti. Na­pra­vi­li smo sve na te­me­lju Beč­ke ko­nven­ci­je i od­lu­ke Sa­bo­ra, no­ti­fi­ci­ra­li smo sve stra­ne i ti­me je is­pu­nje­no ono što je tra­žio Sa­bor – ka­zao je Sti­er u Br­du kod Kra­nja na za­jed­nič­koj iz­ja­vi sa slo­ven­skim ko­le­gom Kar­lom Er­jav­cem. Do­dao je ka­ko je Hr­vat­ska otvo­re­na za di­ja­log sa Slo­ve­ni­jom jer do­bro­su­sjed­ski od­no­si ne­ma­ju al­ter­na­ti­vu. Er­ja­vec je pak po­no­vio ka­ko Slo­ve­ni­ja oče­ku­je da Hr­vat­ska kao čla­ni­ca EU po­štu­je me­đu­na­rod­ne spo­ra­zu­me, a ar­bi­traž­ni je spo­ra­zum je­dan od njih. Iz du­bo­ko kom­pro­mi­ti­ra­nog ar­bi­traž­nog pos­tup­ka Hr­vat­ska se po­vuk­la jed­no­glas­nom od­lu­kom Sa­bo­ra u sr­p­nju 2015., na­kon što su u jav­nost pro­cu­ri­li trans­krip­ti raz­go­vo­ra slo­ven­skog su­ca Jer­ne­ja Se­ko­le­ca sa slo­ven­skom zas­tup­ni­com pred su­dom Si­mo­nom Dre­nik, iz ko­jih se vi­dje­lo ka­ko joj je Se­ko­lec pre­no­sio de­ta­lje iz po­vjer­lji­ve di­sku­si­je pred­sjed­ni­ka su­da Gil­ber­ta Gu­il­la­umea i os­ta­lih ar­bi­ta­ra.

Pos­tu­pak mi­re­nja

Sa­bor je ta­da Vla­du za­du­žio da po­kre­ne pos­tu­pak za pres­ta­nak Ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma, a u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va ka­žu ka­ko je to i uči­nje­no ka­da je Hr­vat­ska pos­la­la od­go­va­ra­ju­ću no­ti­fi­ka­ci­ju Slo­ve­ni­ji te oba­vi­jes­ti­la Ar­bi­traž­ni sud i glav­nog taj­ni­ka UN-a da iz­la­zi iz spo­ra­zu­ma. Ne že­lim vje­ro­va­ti da SDP u ovom pi­ta­nju ima na­mje­ru sta­ti na stra­nu ar­gu­men­ta­ci­je slo­ven­ske stra­ne MIRO KO­VAČ Biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Slo­ve­ni­ja je od­bi­la hr­vat­sku no­tu, na­kon če­ga je po­čeo pe­ri­od od go­di­ne da­na za even­tu­al­no spo­ra­zum­no rje­še­nje, a na­kon to­ga dvi­je su zem­lje ima­le mo­guć­nost po­kre­nu­ti pos­tu­pak mi­re­nja pred glav­nim taj­ni­kom UN-a, što do da­nas ni jed­na ni­je uči­ni­la. U SDP-u po­t­vr­đu­ju Vla­di­no objaš­nje­nje da pos­tu­pak mi­re­nja ni­je obve­zu­ju­ći, no tu­ma­če ka­ko je on nu­žan da bi doš­lo do pres­tan­ka spo­ra­zu­ma.

Pro­ma­še­na te­za

Pe­đa Gr­bin ta­ko pod­sje­ća da je Ar­bi­traž­ni sud naj­a­vio ka­ko će usko­ro do­ni­je­ti od­lu­ku o gra­ni­ci, a Hr­vat­ska ta­da, uvje­ren je, ne­će ima­ti ar­gu­me­na­ta ko­ji­ma će part­ne­ri­ma obraz­lo­ži­ti za­što tu od­lu­ku ne tre­ba pri­mje­nji­va­ti, jer ni­je pro­ve­la sve for­mal­ne rad­nje za pres­ta­nak Ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma. U Mi­nis­tar­stvu se, me­đu­tim, nes­luž­be­no mo­že ču­ti ka­ko je ri­ječ o pro­ma­še­noj te­zi. – Ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da su ar­bi­traž­ni su­ci do­ni­je­li od­lu­ku da se ar­bi­tra­ža nas­tav­lja, vr­lo je upit­no kak­vu bi pre­po­ru­ku do­ni­je­lo po­vje­rens­tvo ko­je sas­tav­lja glav­ni taj­nik. Ako bi ono do­ni­je­lo ne­ga­tiv­nu od­lu­ku, pro­tiv se­be bi­smo ima­li ne sa­mo od­lu­ku Ar­bi­traž­nog su­da ne­go i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce kroz pre­po­ru­ku tog po­vje­rens­tva – tu­ma­či naš iz­vor iz MVP-a. SDP-ove op­tuž­be od­bi­ja i biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Miro Ko­vač. – Ne že­lim vje­ro­va­ti da ko­le­ge iz SDP-a u ovom pi­ta­nju od ži­vot­nog na­ci­onal­nog in­te­re­sa ima­ju na­mje­ru sta­ti na stra­nu ar­gu­men­ta­ci­je slo­ven­ske stra­ne – po­ru­čio je.

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

DA­VOR IVO STI­ER KARL ER­JA­VEC Slo­ve­ni­ja oče­ku­je da Hr­vat­ska kao čla­ni­ca EU po­štu­je me­đu­na­rod­ne spo­ra­zu­me Na­pra­vi­li smo sve na te­me­lju Beč­ke ko­nven­ci­je i od­lu­ke Sa­bo­ra, no­ti­fi­ci­ra­li smo sve stra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.