Po­ri­nut pr­vi od pet bro­do­va za Hr­vat­sku rat­nu mor­na­ri­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Brod du­ži­ne 43,5 me­ta­ra ra­zvi­jat će br­zi­nu 28 čvo­ro­va i mo­ći će jed­nim ukr­ca­jem go­ri­va ot­plo­vi­ti 1000 na­utič­kih mi­lja Obal­ni op­hod­ni brod, pr­vih od pet tak­vih bro­do­va ko­je za po­tre­be Hr­vat­ske rat­ne mor­na­ri­ce (HRM) gra­di Bro­dos­plit, po­ri­nut je ju­čer u Spli­tu, a Mi­nis­tar­stvo obra­ne pre­uzet će ga, ka­ko je naj­av­lje­no, u ro­ku od tri mje­se­ca na­kon što se za­vr­še is­pi­ti­va­nja tak­tič­ko-teh­nič­kih ka­rak­te­ris­ti­ka bro­da. Brod du­ži­ne 43,5 me- ta­ra, ka­ko je re­če­no na po­ri­nu­ću ko­je­mu su uz, os­ta­le, na­zo­či­li na­čel­nik Glav­nog sto­že­ra Oru­ža­nih sna­ga RH ge­ne­ral Mir­ko Šun­dov i za­po­vjed­nik HRM-a ad­mi­ral Pre­drag Sti­pa­no­vić, ra­zvi­jat će br­zi­nu 28 čvo­ro­va i mo­ći će jed­nim ukr­ca­jem go­ri­va ot­plo­vi­ti 1000 na­utič­kih mi­lja. Dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu obra­ne Zdrav­ko Ja­kop naj­a­vio je da će na­kon za­vr­šet­ka ovog pro­to­ti­pa bro­da u Bro­dos­pli­tu bi­ti iz­gra­đe­na još če­ti­ri obal­na op­hod­na bro­da. – Ukup­na vri­jed­nost svih no­vih obal­nih op­hod­nih bro­do­va je oko 400 mi­li­ju­na ku­na – ka­zao je Ja­kop. Pred­sjed­nik upra­ve Bro­dos­pli­ta To­mis­lav De­be­ljak tvr­di ka­ko je ovaj brod oprem­ljen na vr­hun­skoj ra­zi­ni. – Osim to­ga, brod će tro­ši­ti 15 pos­to go­ri­va ma­nje u us­po­red­bi s dru­gim tak­vim bro­do­vi­ma, a to zna­či da će sma­nje­nom po­troš­njom u ro­ku od 30 go­di­na ušte­dje­ti inves­ti­ci­ju ko­ja je u nje­ga ulo­že­na – ka­zao je De­be­ljak. Do­dao je da je inves­ti­ci­ja ovog bro­da oko 8 mi­li­ju­na eura.

Inves­ti­ci­ja Brod je gra­dio Bro­dos­plit, a ko­štao je oko osam mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.