Znat će­mo pri­pa­da li Met­ko­vić Mos­tu ili HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Za ni­ka­da ne­iz­vjes­ni­je lo­kal­ne iz­bo­re ti­ska­no je 3,321.800 gla­sač­kih lis­ti­ća, sa po dva kan­di­da­ta na sva­ko­me Osam žu­pa­ni­ja i Grad Zagreb te 54 gra­da i 102 op­ći­ne da­nas u dru­gom iz­bor­nom kru­gu bi­ra­ju svo­je žu­pa­ne, gra­do­na­čel­ni­ke i na­čel­ni­ke, s po­seb­nim za­ni­ma­njem če­ka se is­hod iz­bo­ra u če­ti­ri ve­li­ka gra­da, ali i u Met­ko­vi­ću, Va­ra­ždi­nu, Du­brov­ni­ku, Split­sko-dal­ma­tin­skoj, Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji. Da­naš­nji će iz­bo­ri za bi­ra­če bi­ti ne­što jed­nos­tav­ni­ji ne­go u pr­vom kru­gu, bit će ma­nje gla­sač­kih lis­ti­ća i ma­nje kan­di­da­ta, na sva­kom lis­ti­ću sa­mo po dva, pod­sje­ća pot­pred­sjed­ni­ca Dr­žav­nog iz­bor­nog po­vje­rens­ta­va (DIP) Ves­na Fa­bi­jan­čić Kri­ža­nić. Iza­bran će bi­ti kan­di­dat ko­ji do­bi­je ve­ći broj gla­so­va bi­ra­ča ko­ji su gla­so­va­li. Do­go­di li se da oba kan­di­da­ta do­bi­ju jed­nak broj gla­so­va, odr­žat će se tre­ći krug. Lo­kal­na iz­vr­š­na vlast bi­ra se na če­ti­ri go­di­ne, a ti­ska­no je 3.321.800 gla­sač­kih lis­ti­ća. Pr­vi pri­vre­me­ni re­zul­ta­ti dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra bit će na DIPo­voj stran­ci dos­tup­ni ra­ni­je ne­go ina­če – već od 20 sa­ti, a DIP će u ne­dje­lju u dva na­vra­ta, u pod­ne i u 17 sa­ti iz­vi­jes­ti­ti o oda­zi­vu bi­ra­ča. Ni­kad ne­iz­vjes­ni­ji lo­kal­ni iz­bo­re do­ni­jet će od­go­vo­re na to ho­će li Za­gre­bom uprav­lja­ti sta­ri gra­do­na­čel­nik ili no­va gra­do­na­čel­ni­ca, ho­će li se na če­lo Spli­ta vra­ti­ti Želj­ko Ke­rum, ho­će li Voj­ko Ober­s­nel osvo­ji­ti još je­dan man­dat u Ri­je­ci, ho­će li Ivi­ca Vr­kić osvo­ji­ti Osi­jek. Po­ka­zat će i ‘pri­pa­da’ li Met­ko­vić Mos­tu ili HDZ-u.

ANA LOVRIN: Druš­tve­ne mre­že za­tvo­re­ne za po­je­di­ne oso­be i gru­pe su kao raz­go­vor u ka­fi­ću, ali po­li­ti­ča­ri bi na svo­jim pro­fi­li­ma mo­ra­li po­što­va­ti šut­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.