Pro­na­đen grob avar­skog voj­ni­ka sa sab­ljom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Ti­je­kom ovo­go­diš­njih ar­he­olo­ških is­tra­ži­va­nja na lo­ka­li­te­tu Ša­ren­grad – Klo­pa­re, ne­da­le­ko od Ilo­ka, ar­he­olo­zi su pro­naš­li no­vih 18 avar­skih gro­bo­va me­đu ko­ji­ma su i tri gdje su ko­nja­ni­ci po­ko­pa­ni sa svo­jim ko­nji­ma. Ipak, naj­važ­ni­ji na­laz je pro­na­la­zak gro­ba u ko­jem je po­ko­pan avar­ski voj­nik s pa­la­šem ili avar­skom sab­ljom. – To je iz­u­zet­no vri­je­dan na­laz. Pro­na­đe­na sab­lja bit će res­ta­uri­ra­na te iz­lo­že­na u stal­nom pos­ta­vu Grad­skog mu­ze­ja Ilok. U gro­bu su vid­lji­vi i os­ta­ci voj­no­ga po­ja­sa – rek­la je ar­he­olo­gi­nja Grad­skog mu­ze­ja Ilok i vo­di­te­lji­ca ar­he­olo­ških is­tra­ži­va­nja An­drea Rim­pf.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.