Ki­na ne po­štu­je in­te­re­se svo­jih su­sje­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Šef Pen­ta­go­na Jim Mat­tis oko­mio se na Ki­nu či­ja kre­ta­nja u Juž­no­ki­ne­skom mo­ru po­ka­zu­ju, po nje­mu, “pri­je­zir” spram in­te­re­sa nje­zi­nih su­sje­da. Na re­gi­onal­nom sum­mi­tu obra­ne u Sin­ga­pu­ru os­vr­nuo se na ve­li­ke ra­do­ve ko­je je ki­ne­ska voj­ska zad­njih go­di­na po­du­ze­la za iz­grad­nju i ja­ča­nje umjet­nih oto­ka na ko­ji­ma se na­la­zi te pis­te za sli­je­ta­nje, i to u vo­da­ma na ko­je pra­vo po­la­že ne­ko­li­ko ki­ne­skih su­sje­da. Mat­tis je iz­vr­šio pri­ti­sak na dr­ža­ve u re­gi­ji da pro­na­đu rje­še­nja kroz di­ja­log.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.