Spo­ra­zum pre­živ­lja­va, SAD se vra­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: MA­RI­NA ŠE­RIĆ (J. Bo­hu­tin­ski)

Iako je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump obja­vio da se Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve pov­la­če iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mi, on će, ka­ko stva­ri sa­da sto­je, op­s­ta­ti. Europ­ski li­de­ri, a pr­vens­tve­no nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel i fran­cu­ski pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron da­li su vr­lo snaž­nu po­dr­šku spo­ra­zu­mu i naj­a­vi­li ka­ko će uči­ni­ti sve što je u nji­ho­voj mo­ći da se svi­jet i da­lje bo­ri pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na i glo­bal­nog za­gri­ja­va­nja jer je to ne­što što bi mo­glo pre­su­di­ti bu­duć­nost pla­ne­ta. Iako je Ki­na bi­la je­dan od naj­t­vr­đih ora­ha u go­di­na­ma ko­ji su pret­ho­di­le pot­pi­si­va­nju Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma, sa­da bi ona mo­gla pos­ta­ti je­dan od ja­kih pre­dvod­ni­ka im­ple­men­ta­ci­je ovo­ga spo­ra­zu­ma. Ti­me bi Ki­na po­ka­za­la da raz­miš­lja kao pra­va ve­le­si­la, što bi joj otvo­ri­lo mo­guć­nost da u dru­gi plan, po ve­ći­ni pi­ta­nja, po­tis­ne Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve. Uz Ki­nu, i In­di­ja je zem­lja ko­ja se okre­će bu­duć­nos­ti i no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma pa je za oče­ki­va­ti da će i ona nas­ta­vi­ti ra­di­ti na ogra­ni­ča­va­nju emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va. Ni Ru­si­ja vje­ro­jat­no ne­će pro­pus­ti­ti da pos­ta­ne ak­ti­van ak­ter u spa­ša­va­nju svi­je­ta. Ako se ova če­ti­ri za­is­ta ve­li­ka i zna­čaj­na igra­ča slo­že, Ame­ri­ka bi uis­ti­nu mo­gla os­ta­ti u ne­kom straž­njem pla­nu u ko­ji ju je Trump us­pio od­gu­ra­ti u sa­mo če­ti­ri i pol mje­se­ca. No tre­ba zna­ti i da pro­ces pov­la­če­nja Sje­di­nje­nih Dr­ža­va iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma ni­je tre­nu­ta­čan, već da će po­tra­ja­ti oko če­ti­ri go­di­ne, što otva­ra mo­guć­nost da se taj pro­ces pre­ki­ne i da se SAD vra­ti u okri­lje spo­ra­zu­ma. No za­to je neo­p­hod­no opo­zva­ti Do­nal­da Trum­pa. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump ovog je tjed­na opet bio pred­met is­mi­ja­va­nja i to zbog ne­su­vis­le re­če­ni­ce na Twit­te­ru ko­ju je obja­vio u če­t­vr­tak šest mi­nu­ta pos­li­je po­no­ći. Trump je ta­da na­pi­sao “Des­pi­te the ne­ga­ti­ve press cov­fe­fe” i ta­ko zbu­nio sve jer nit­ko ni­je znao što zna­či ri­ječ cov­fe­fe. Na­ga­đa se da je pred­sjed­nik htio na­pi­sa­ti ri­ječ “co­ve­ra­ge” pa obja­va, pre­ve­de­na na hr­vat­ski je­zik, zna­či: “Una­toč ne­ga­tiv­nom iz­vje­šta­va­nju u me­di­ji­ma”. No i po­red tog oči­tog kas­no­noć­nog tip­fe­le­ra, u obja­vi ne­dos­ta­je kraj re­če­ni­ce pa ta­ko ni­ko­me ni­je jas­no ni što je pred­sjed­nik htio re­ći. Glas­no­go­vor­nik Bi­je­le ku­će Se­an Spi­cer na re­do­vi­toj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re dan pos­li­je pred­sjed­ni­ko­va tip­fe­le­ra ne­us­pješ­no je po­ku­šao sa­ni­ra­ti šte­tu tvr­de­ći da sa­mo pred­sjed­nik i ma­la gru­pa lju­di zna­nju što je za­pra­vo htio re­ći. Na­kon to­ga i sam se Trump ogla­sio po­nov­no na Twit­te­ru te obja­vio: “Tko mo­že shva­ti­ti što cov­fe­fe za­pra­vo zna­či? Uži­vaj­te!”. Ta­šti Trump ta­ko ni­je htio priz­na­ti da je ri­ječ o tip­fe­le­ru pa je, kao i nje­gov glas­no­go­vor­nik, alu­di­rao na to da be­smis­le­na ri­ječ cov­fe­fe ima ne­ko skri­ve­no zna­če­nje. A to je sa­mo iz­a­zva­lo no­vu run­du is­mi­ja­va­nja.

Pro­ces pov­la­če­nja SAD-a iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma ni­je tre­nu­ta­čan Ni­je htio priz­na­ti da je ri­ječ o tip­fe­le­ru pa je alu­di­rao na to da ima skri­ve­no zna­če­nje

Do­nald Trump, pred­sjed­nik SAD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.