Uče­ni­ke tre­ba na­uči­ti ka­ko uči­ti i kri­tič­ki raz­miš­lja­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (La­na Ko­va­če­vić)

Što je to na što se u re­for­mi obra­zo­va­nja, po va­šem miš­lje­nju, mo­ra sta­vi­ti na­gla­sak?

Va­žan is­ko­rak ona je pro­mje­na ko­ja do­la­zi pre­la­skom sa sa­dr­ža­ja na is­ho­de. Od­nos­no pro­mje­na pa­ra­dig­me da je ma­nje bit­na ap­sorp­ci­ja či­nje­ni­ca, a da je važ­ni­je po­du­či­ti oso­be da kri­tič­ki sa­gle­da­va­ju svi­jet oko se­be, da po­ve­zu­ju či­nje­ni­ce i zna­nja ko­ja upi­ja­ju te da su svo­je sta­vo­ve spo­sob­ni ar­ti­ku­li­ra­ti. U tom is­ko­ra­ku, ključ­no je i pru­ži­ti po­dr­šku uči­te­lji­ma i nas­tav­ni­ci­ma ka­ko bi ih se do­dat­no os­po­so­bi­lo za ta­kav na­čin po­du­ča­va­nja i da im se u to­me ni­ma­lo zah­tjev­nom pro­ce­su osi­gu­ra sva­ka mo­gu­ća pot­po­ra. Bit­no je da se kroz re­for­mu druk­či­je poč­ne po­du­ča­va­ti, da se uče­ni­ke na­uči ka­ko uči­ti.

Kak­va nam ško­la tre­ba?

Tre­ba nam ško­la ko­ja pri­pre­ma mla­de na­ra­šta­je za bu­duć­nost u raz­no­li­kom, di­na­mič­nom i glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu. Mis­lim da je to ona ško­la ko­ja obra­zu­je no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­je će utje­ca­ti na sve one po­ka­za­te­lje ko­je ne pri­ka­zu­ju Hr­vat­sku u do­brom svje­tlu. Po­ku­šaj­te se sje­ti­ti jed­nog po­ka­za­te­lja u ko­jem je Hr­vat­ska pri vr­hu, a da ne pri­ka­zu­je ne­ga­tiv­ne tren­do­ve ili sta­tis­ti­ke. Ta ško­la bi, uz to što obra­zu­je uče­ni­ke za za­ni­ma­nja su­vre­me­nog svi­je­ta i pri­pre­ma za dalj­nji teh­no­lo­ški ra­zvoj, ujed­no tre­ba­la bi­ti i mjes­to gdje se od­ga­ja sa­mo­s­vjes­ne i od­go­vor­ne gra­đa­ni­ne i gra­đan­ke.

Mo­že li se re­for­ma i ka­ko pro­ves­ti bez upli­ta­nja po­li­ti­ke i ide­olo­gi­je?

Sva­ki sa­dr­žaj je nuž­no obi­lje­žen ide­olo­gi­jom jer ga pro­izvo­de lju­di ko­ji su iz­lo­že­ni svi­je­tu oko se­be i sva­ka mi­sao s ko­jom se oni su­sre­ću no­si odre­đe­ne ide­olo­ške ko­no­ta­ci­je. Za­ne­ma­ri­va­nje druš­tve­nih i hu­ma­nis­tič­kih zna­nos­ti te glo­ri­fi­ci­ra­nje STEM po­dru­čja je ite­ka­ko stvar pro­mi­ca­nja ili na­me­ta­nja jed­ne vr­ste ide­olo­gi­je. Kon­kret­no, ne­kri­tič­ka glo­ri­fi­ka­ci­ja STEM pret­pos­tav­lja sve tr­ži­štu i usko je po­ve­za­na s neo­li­be­ral­nom per­cep­ci­jom svi­je­ta. Ono što je mo­gu­će na­pra­vi­ti jest us­mje­ri­ti pro­ces na na­čin da ga pre­dvo­di stru­ka, da lju­di na iz­vr­š­nim funk­ci­ja­ma ne­ma­ju mo­guć­nost da pro­ši­ru­ju ili uki­da­ju sku­pi­ne pre­ma svo­jim na­ho­đe­nji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.