Ne­di­plo­mat­ski

Tre­ba­mo ‘pra­vu’ eska­dri­lu, spo­red­no je Gri­pen ili F-16

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Op­s­ta­ne li ova Vla­da, sa­da je već iz­vjes­no, op­s­tat će i bor­be­na kom­po­nen­ta Hr­vat­skog rat­nog zra­ko­plov­s­tva. Da je dr­žav­ni vrh već sa­svim bli­zu do­no­še­nja od­lu­ke o na­ba­vi no­ve eska­dri­le bor­be­nih zra­ko­plo­va, pos­ta­lo je jas­no ka­da je pri­je tje­dan da­na i pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić na sve­ča­noj aka­de­mi­ji, pred kom­plet­nim voj­nim vr­hom, ka­zao da će se “ne­dvoj­be­no te­me­lji­to, struč­no, kva­li­tet­no i de­talj­no na­ći na­čin da se te spo­sob­nos­ti du­go­roč­no osi­gu­ra­ju”. Ovo je pr­vi put da je Plen­ko­vić iz­rav­no naj­a­vio do­no­še­nje stra­te­ške od­lu­ke, dok su nje­gov mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić, kao i pred­sjed­ni­ca RH i vr­hov­na za­po­vjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić već mje­se­ci­ma pri­je jas­no po­du­pr­li na­ba­vu no­ve bor­be­ne eska­dri­le. Iz voj­nih ku­lo­ara sti­žu po­t­vr­de da se na na­ba­vi eska­dri­le već ra­di ubr­za­no, a znat­no po­ve­ća­nje PR ak­tiv­nos­ti kod ne­kih od po­nu­đa­ča zra­ko­plo­va, pri­mje­ri­ce šved­skog Sa­aba (Jas 39 Gri­pen) i juž­no­ko­rej­skog KAI-ja (FA-50), sa­mo do­ka­zu­je da je ovo­ga pu­ta RH oz­bilj­na u svo­jim na­mje­ra­ma. Da smo oz­bilj­no za­in­te­re­si­ra­ni za ob­no­vu rat­ne avi­ja­ci­je, mi­nis­tar Kr­sti­če­vić je u Iz­ra­el išao i osob­no uvje­ri­ti svog ko­le­gu mi­nis­tra Li­eber­ma­na, kao i iz­ra­el­ski dr­žav­ni vrh. U ne­ko­li­ko mje­se­ci raz­mi­je­nje­no je vi­še voj­nih de­le­ga­ci­ja, a na­ši­ma su po­ka­za­ne mo­guć­nos­ti sta­ri­jih i ma­nje sta­rih iz­ra­el­skih rab­lje­nih avi­ona F-16. No ov­dje ni na­ši dr­žav­ni­ci, po­li­ti­ča­ri i voj­ni­ci ne bi smje­li upas­ti u zam­ku lo­bi­ra­nja oko ti­pa zra­ko­plo­va, u “go­lu” ras­pra­vu o to­me je li bo­lji no­vi Gri­pen, tre­naž­ni F-50 ili u ra­tu is­pro­ba­ni, ali i is­lu­že­ni iz­ra­el­ski F-16? Pri­mar­no je pi­ta­nje, na­ime, je­smo li mi od­lu­či­li ko­je će za­da­će ima­ti na­ša bor­be­na eska­dri­la. Ho­će li to bi­ti tek pu­ki “air po­li­cing”, dak­le sa­mo os­nov­ni nad­zor na­šeg zrač­nog pros­to­ra ili že­li­mo da ta eska­dri­la omo­gu­ći i prev­last u zra­ku i pu­nu za­šti­tu te­ri­to­ri­ja RH, pa i omo­gu­ći na­val­ne ope­ra­ci­je u du­bi­ni te­ri­to­ri­ja pro­tiv­ni­ka, pri­mje­ri­ce. Tek ka­da ri­je­ši­mo tu os­nov­nu dvoj­bu, a tu je važ­no i kak­vi MiG-ovi 29 do­la­ze Sr­bi­ji iz Ru­si­je, on­da se is­pla­ti tra­ži­ti od­go­va­ra­ju­ći tip zra­ko­plo­va. Jas­no je pak da Hr­vat­ska, ko­je god zra­ko­plo­ve oda­bra­la, ne­će ih “is­ke­ši­ra­ti”, ne­go uze­ti na kre­dit ili le­asing. Da će iz­gled­no oda­bra­ti op­ci­ju ko­ja uklju­ču­je i of­f­set, od­nos­no uklju­či­va­nje hr­vat­skog gos­po­dar­stva i/ili inves­ti­ci­je u RH. Hr­vat­ska je već ne­ko­li­ko pu­ta proš­la kroz sli­čan pre­go­va­rač­ki pro­ces, no ne­us­pješ­no jer su pri­jaš­nje vla­de uvi­jek zas­ta­le pred do­no­še­njem od­lu­ke i ni­su se usu­di­le pre­uze­ti fi­nan­cij­ske oba­ve­ze ovog pos­la. Ko­ji, prem­da ni­je ri­ječ o go­to­vi­ni, ne­go pla­ća­nju ras­teg­nu­tom na 10 i vi­še go­di­na, ipak na kra­ju sto­ji od 500 mi­li­ju­na do mi­li­jar­du eura. Pret­hod­no is­kus­tvo go­vo­ri is­to ta­ko da je pos­tu­pak oda­bi­ra eska­dri­le bio pun sum­nji u po­go­do­va­nja i pla­će­na lo­bi­ra­nja, ka­ko u po­li­ti­ci ta­ko i u sa­mom voj­nom sus­ta­vu. Zbog te lo­še prak­se jav­nost će ovo­ga pu­ta bi­ti i ja­če sum­nji­ča­va pa će oni ko­ji od­lu­ču­ju mo­ra­ti ja­ko pa­zi­ti da na njih ne pad­ne sum­nja o po­go­do­va­nju. Voj­ni ku­lo­ari ka­žu da su pre­go­vo­ri iz­me­đu dr­ža­va već po­pri­lič­no od­mak­li, a da se o avi­oni­ma pre­go­va­ra­lo pri­li­kom po­sje­ta pred­sjed­ni­ce RH Šved­skoj, kao i Kr­sti­če­vi­će­va po­sje­ta Iz­ra­elu. Ho­će li ti po­sje­ti re­zul­ti­ra­ti i po­ve­ća­nom sklo­nos­ti i ra­zu­mi­je­va­nju za odre­đe­ni tip zra­ko­plo­va, vi­djet će se, no bi­lo bi upad­lji­vo da se sa­da pred­sjed­ni­ca ili Kr­sti­če­vić sli­ka­ju sa­mo s Gri­pe­ni­ma, od­nos­no sa­mo s F-16. Na­ši bor­be­ni pi­lo­ti, a pi­tat će se ovo­ga pu­ta i za nji­ho­vo miš­lje­nje, sa­mo že­le da se iz­bjeg­nu ne­ke no­ve im­pro­vi­za­ci­je. Do­bar im je i no­vi Gri­pen i iz­ra­el­ski F-16, pod uvje­tom da bu­de ri­ječ o avi­onu mo­der­ni­zi­ra­nom na ra­zi­ni mo­de­la “Ba­rak”, dak­le, od­go­va­ra­ju­ćeg ra­zi­ni ame­rič­kog “Block 40”. Pro­fe­si­onal­ci ta­ko­đer ra­ču­na­ju da će dr­žav­ni i voj­ni vrh, ka­da već kre­ću u na­ba­vu eska­dri­le, am­bi­ci­oz­ni­je odre­di­ti i za­da­će HRZ-a, dak­le iz­nad pu­kog “air po­li­cin­ga”.

Pri­mar­no je pi­ta­nje ho­će li HRZ pro­vo­di­ti tek pu­ki “air po­li­cing” ili že­li­mo da ima i prev­last u zra­ku, pu­nu za­šti­tu te­ri­to­ri­ja RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.