Edi­li” i sad “ra­di” za vla­du SAD-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: PE­TRA BALIJA Sni­mio: PETAR GLEBOV

L/PIXSELLe­glo su pro­zva­li MI6. I ne slu­te­ći da će im ti­me odre­di­ti sud­bi­nu. Čla­no­vi­ma udru­ge In­di­go obra­tio se vlas­nik bul­te­ri­jer­ke ko­ju je, sa­svim neo­če­ki­va­no, oplo­dio bel­gij­ski ov­čar. Pa su ovi vo­lon­te­ri ko­ji ra­de za do­bro­bit i za­šti­tu ži­vo­ti­nja za šest pa­sa mje­ša­na­ca od­lu­či­li pro­na­ći no­vi dom. Go­to­vo svi da­nas ra­de u dr­žav­nim služ­ba­ma, ne­ki i u ino­zem­s­tvu, is­klju­či­vo kao rad­ni psi. No pra­va film­ska pri­ča odvi­la se s onim ko­jeg su pro­zva­li Ma­gič­ni, skra­će­no Magg. Za nje­ga je od svih šte­na­ca u le­glu bi­lo naj­vi­še upi­ta. No Ma­gič­ni se ni­je mo­gao sna­ći ni kod jed­nog vlas­ni­ka. Da ni­je ti­pi­čan kuć­ni lju­bi­mac, u udru­zi In­di­go shva­ti­li su na­kon pe­tog do­ma iz ko­jeg su ga vra­ti­li. Svi su ima­li is­ti raz­log – Ma­gič­ni je pre­ener­gi­čan za stan, su­sje­di ga se bo­je, žva­če sve na što na­iđe, ska­če u gla­vu... U udru­zi, ko­joj je naj­ve­ći dio ak­tiv­nos­ti pre­od­goj pa­sa, od­lu­či­li su sto­ga čvr­sto se s njim uhva­ti­ti u ko­štac, a bri­gu o nje­mu pre­uze­la je Do­ra Per­ši, jed­na od os­ni­va­či­ca.

I psi nas zna­ju uči­ti

– Ima­la sam ne­la­go­du spram Ma­gič­nog is­klju­či­vo zbog pri­ča, ne zbog onog što sam s njim pro­ži­vje­la. Za­mo­li­la sam jed­nog od na­ših tre­ne­ra da poč­ne ra­di­ti sa mnom i s njim. Trebalo je rav­no je­dan raz­go­vor i tri tre­nin­ga da se moj od­nos s Ma­gič­nim pro­mi­je­ni i da taj pas pos­ta­ne moj uči­telj. Kroz svoj rad sa psi­ma pri­mi­je­ti­la sam da, što je pas pro­ble­ma­tič­ni­ji, vi­še će vas na­uči­ti. Po­naj­pri­je ži­vje­ti u tom tre­nu. I da ne­ma sa­nja­re­nja dok se še­ćeš jer uvi­jek mo­raš pa­zi­ti na sva­ki nje­gov po­kret – pri­ča Do­ra Per­ši. Ma­gič­ni je na kra­ju ipak na­šao svoj pra­vi dom. I to ni ma­nje ni vi­še ne­go u ame­rič­koj vla­di­noj agen­ci­ji u ko­joj da­nas ra­di na oz­bilj­nim i zah­tjev­nim za­da­ci­ma u suz­bi­ja­nju kri­mi­na­li­te­ta, naj­vi­še u ra­zot­kri­va­nju nar­ko­ti­ka. On je, jed­na­ko kao i još 700 pa­sa ko­je je udo­mi­la udru­ga In­di­go, do­ži­vio svoj sre­tan kraj za­to što je bio te sre­će da se na­šao u us­ta­no­vi ko­ja ne ubi­ja na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje. A upra­vo us­mr­ći­va­nje na­pu­šte­nih nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.