NI­VES CEL­ZI­JUS

Ka­da s ne­kim pro­ve­de­te go­di­ne kao ja s Di­nom, on­da ta oso­ba te­ško od­la­zi iz va­šeg ži­vo­ta. Os­ta­je po­tre­ba da se i da­lje vi­đa­te... Da­nas ne­mam ni­ko­ga jer ne­mam vre­me­na ni za se­be. Kad za­vr­šim pro­be, vri­je­me po­sve­ću­jem dje­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - R az­go­va­rao: ZORAN VITAS

Bez ob­zi­ra na sve če­ga ima na na­šoj es­tra­di (i ma­lo ši­re), ri­jet­ka je pri­ča kak­vu se da is­pri­ča­ti o ži­vo­tu Ni­ves Zelj­ko­vić ve­ći­ni poz­na­ti­joj kao Cel­zi­jus. Pje­va­či­ca, glu­mi­ca, per­for­me­ri­ca, spi­sa­te­lji- ca, za ne­ke, sve ma­lo­broj­ni­je, tek star­le­ta, ali sva­ka­ko seks-sim­bol, oda­be­ri­te sa­mi. Na ko­ju god od ovih bo­ja lu­pi­te, toč­no je. Sve je to Ni­ves ko­ja, svi­dje­lo se to ne­ko­me ili ne, ži­vi je­dan neo­bi­čan ži­vot. – Cel­zi­jus, pi­ta­te? Sa­ma sam se to­ga sje­ti­la, a Zrin­ku se Tu­ti­ću do­pa­lo. Sim­bo­li­zi­ra­lo je to po­rast tem­pe­ra­tu­re, aso­ci­ja­ci­ju na mo­ju po­ja­vu, vr­stu nas­tu­pa ko­ju sam oda­bra­la, a i la­ko se pam­ti­lo, ta­ko je nas­ta­la Ni­ves Cel­zi­jus, sje­ća se pje­va­či­ca ka­ko je do­bi­la na­di­mak po ko­jem je svi zna­ju. Bi­lo je tu i ne­kih neo­bič­ni­jih na­di­ma­ka, upoz­na­li smo je u jed­nom glaz­be­nom spo­tu, pa on­da i kao Ci­cu Ka­uboj­ku na rock-spek­tak­lu Cr­ni ma­čak u Ča­kov­cu još 1998. go­di­ne. Nje­zi­ne je vred­no­te pre­poz­nao re­da­telj Zoran Pe­zo ko­ji ju je ta­mo do­veo kao pre­zen­te­ri­cu. – Mi smo Ni­ves uoči­li u Au­to Klu­bu gdje je iz­aš­la na du­ple­ri­ci. Br­zo smo je pro­naš­li i an­ga­ži­ra­li. Sje­ćam se, ka­da je ko­le­ga išao pred nju u ško­lu, ne­što je kas­ni­la, pa je pi­tao gdje je. Na is­pi­tu iz ma­te­ma­ti­ke, od­go­vo­ri­la je, a ovaj: “Si­gur­no si do­bi­la pet!” To­li­ko je bi­la atrak­tiv­na. Pri­je Cr­nog mač­ka Ni­ves je bi­la i u spo­tu Mla­de­na Bur­na­ća “Ne zo­vi, ma­la, po­li­caj­ca”. Iako smo ta­da ra­di­li pu­no, ne sje­ćam se da su nam na­kon pr­vog emi­ti­ra­nja ne­kog spo­ta to­li­ko zvo­ni­li te­le­fo­ni. Bio je Bur­nać ja­ko ljut jer nit­ko ni­je zvao zbog nje­ga, ne­go svi zbog Ni­ves! A on­da sam je do­veo na Cr­nog mač­ka gdje je bi­la ap­so­lut­na sen­za­ci­ja, ali i ma­lo­ljet­na, ta­ko da smo joj mo­ra­li pos­ta­vi­ti dvo­ji­cu za­šti­ta­ra is­pred so­be. Čis­ti ka­os nas­tao je kad joj je puk­la bre­te­la, a ni­ka­da pri­je nje ni­je nam eki­pa os­ta­ja­la do kra­ja sni­ma­nja, ra­di­lo se uz gaj­be hlad­nog pi­va ko­li­ko je trebalo. Na­kon to­ga uzeo ju je pod svo­je Zrin­ko Tu­tić pa nas­ta­je Ni­ves Cel­zi­jus. Ne­vje­ro­jat­no mi je dra­go da je po­bi­je­di­la u showu “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”, zao-

PROMO

Zoran Pe­zo ko­ji ju je do­veo kao pre­zen­te­ri­cu na Cr­nog mač­ka za nju ka­že: Ni­ves je ja­ko do­bra oso­ba, zas­lu­ži­la je, dra­go mi je da je ko­nač­no doš­lo nje­zi­no vri­je­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.