Com­ping fi­nan­ci­ra mla­de znans­tve­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ICT tvrt­ka Com­ping nas­tav­lja po­dr­ža­va­ti do­ma­će mla­de znans­tve­ni­ke, ovog pu­ta fi­nan­ci­ra­njem ti­ma ko­ji će pred­stav­lja­ti Hr­vat­sku na IYNT-u (In­ter­na­ti­onal Yo­ung Na­tu­ra­list To­ur­na­ment), me­đu­na­rod­nom tur­ni­ru mla­dih pri­ro­dos­lo­va­ca ko­ji se od 30. lipnja do 4. sr­p­nja odr­ža­va u ki­ne­skom Na­njin­gu. U pro­tek­le dvi­je go­di­ne hr­vat­ski ti­mo­vi os­tva­ri­va­li su iz­van­red­ne re­zul­ta­te pa su la­ni u iran­skom Shi­ra­zu osvo­ji­li sre­bro, a 2015. iz Be­ogra­da su se vra­ti­li sa zla­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.