Pa­met­ni te­le­fon Vi­vax Fly 4 nas­tao u Ki­ni, ali uz do­ma­ći nad­zor kva­li­te­te i po­dr­šku

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iq -

Iz do­ma­će tvrt­ke M SAN iz­a­šao je i no­vi pa­met­ni te­le­fon Fly 4, pri­hvat­lji­ve ci­je­ne i na­pred­nih mo­guć­nos­ti Os­nov­na ka­rak­te­ris­ti­ka ovog mo­der­nog te­le­fo­na pa­met­no je osmiš­lje­na kom­bi­na­ci­ja atrak­tiv­nog di­zaj­na, teh­nič­kih mo­guć­nos­ti i pri­hvat­lji­ve ci­je­ne. Pr­vo što će­te pri­mi­je­ti­ti kod Vi­vaxa Fly 4 tan­ko je me­tal­no 2,5D ku­ći­šte, dos­tup­no u dvi­je bo­je – Ti­ta­ni­um gray i Warm gold – te 5,2-in­č­ni ekran uok­vi­ren to­uch pa­ne­lom u bo­ji ku­ći­šta. Fly 4 do­bro le­ži u ru­ci i ru­ko­va­nje je ugod­no, ka­za­la je na pred­stav­lja­nju Vi­vaxo­va pro­dukt-me­na­dže­ri­ca Ni­ko­li­na Ži­gić. – Na tr­ži­šte će­mo ove go­di­ne pla­si­ra­ti ukup­no če­ti­ri do pet no­vih mo­de­la smar­tp­ho­nea, ko­je pro­izvo­di­mo u če­ti­ri raz­li­či­te ka­te­go­ri­je, a go­diš­nje pro­da­mo oko 150 ti­su­ća. Uz ci­je­nu, na­ša glav­na pred­nost pred kon­ku­ren­ci­jom je ser­vis­na podrška ko­ja se ne odvi­ja pu­tem part­ne­ra, već do­is­ta u na­šem ser­vi­su. Osi­gu­ra­va­mo br­zu i učin­ko­vi­tu us­lu­gu, a nu­di­mo i za­mjen­ski mo­bi­tel dok je ko­ris­ni­kov mo­bi­tel na po­prav­ku – ka­za­la je Ni­ko­li­na Ži­gić i do­da­la ka­ko se mo­bi­te­li pro­izvo­de u Ki­ni, ali uz Vi­vaxov nad­zor kva­li­te­te. Ina­če, Fly 4 kroz pred­nji sen­zor mo­že me­mo­ri­ra­ti oti­sak pr­sta s 5 me­mo­ri­ja. Fly 4 će ta­ko pre­poz­na­ti svo­jeg vlas­ni­ka i, ovis­no o pr­stu ko­jim ste ga do­dir­nu­li, po­kre­nu­ti že­lje­nu apli­ka­ci­ju. Brz od­ziv svih funk­ci­ja i ins­ta­li­ra­nih pro­gra­ma važ­na je od­li­ka Vi­vaxa Fly 4 oprem­lje­nog Oc­ta Co­re pro­ce­so­rom s tak­tom od 1,3 GHz, 3 GB RAM-a i An­dro­idom 7.0, uvje­re­ni su u Vi­vaxu.

Glav­na pred­nost za sve ko­ris­ni­ke ure­đa­ja Vi­vax jest ser­vis­na podrška

Za smar­tp­ho­ne Vi­vax Fly 4 pre­po­ru­če­na je ma­lo­pro­daj­na ci­je­na 1299 ku­na Fly 4 ima straž­nju ka­me­ru od 13 me­ga­pik­se­la i pred­nju od 8 me­ga­pik­se­la

Pre­mi­um iz­gled upot­pu­njen je snaž­nom 4000 mAh Li­polymer ba­te­ri­jom te mo­že spre­man če­ka­ti i do 140 sa­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.