SAHARU SJEVERA DIJELE LITVA I RU­SI­JA

Naj­ve­će europ­ske po­kret­ne di­ne na­la­ze se gdje ih nit­ko ne oče­ku­je – na oba­li Bal­ti­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Da se ve­li­ke pješ­ča­ne di­ne ko­je u pro­sje­ku pre­la­ze i 35 me­ta­ra mo­gu vi­dje­ti usred Eu­ro­pe, na pr­vu iz­a­zi­va ču­đe­nje. Još je neo­bič­ni­je da se te ve­li­ke uzvi­si­ne od pi­je­ska na­la­ze na oba­li Bal­ti­ka. No upra­vo tak­vi pješ­ča­ni bre­žulj­ci či­ne ci­je­lu Kur­sku prev­la­ku, 98 ki­lo­me­ta­ra dug i na naj­u­žim di­je­lo­vi­ma tek 400 me­ta­ra ši­rok po­lu­otok ko­ji di­je­li Bal­tič­ko mo­re od Kur­skog za­lje­va. Nje­zin sje­ver­ni dio pri­pa­da Li­tvi, a juž­ni Ru­si­ji, od­nos­no Ka­li­njin­grad­skoj oblas­ti. Bu­du­ći da pej­zaž neo­do­lji­vo pod­sje­ća na ve­li­ke afrič­ke pus­ti­nje, od 2000. go­di­ne je upi­sa­na na UNESCO-ov po­pis mjes­ta svjet­ske ba­šti­ne. Pre­tje­ra­na sje­ča šu­me u po­vi­jes­ti je, na­ime, do­ve­la do to­ga da je ci­je­li po­lu­otok pre­krio pi­je­sak, u če­mu je i nje­go­va po­seb­nost. – Do­bro doš­li u Saharu sje­ver­ne Eu­ro­pe, si­gur­no nis­te mis­li­li da će­te je ov­dje na­ći, zar ne? – hva­le se sta­nov­ni­ci Kur­ske prev­la­ke na ko­joj di­ne mo­gu do­se­ći vi­si­nu i do 60 me­ta­ra, što ih či­ni naj­ve­ći­ma po­kret­nim di­na­ma u Eu­ro­pi. A ko­li­ko je ja­ka sna­ga pri­ro­de, uvje­ri­li su se lju­di ko­ji ži­ve ta­mo. Di­ne no­še­ne ja­kim vje­trom pre­kri­le su i ci­je­la se­la, pa ne ču­di da se ne­ki na­no­si pi­je­ska na­zi­va­ju i “di­na­ma smr­ti“. Da­nas su ve­li­ka tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja s ob­zi­rom na to da put­ni­ci na­pros­to uži­va­ju u pe­nja­nju po nji­ma. Pri­tom do­bro tre­ba pa­zi­ti na oz­na­ke jer ni­je ri­jet­kost da se poč­nu uru­ša­va­ti. Po­gled s nji­ho­va vr­ha jed­nos­tav­no je spek­ta­ku­la­ran. S is­toč­ne stra­ne se vi­di Kur­ski za­ljev, a za­pad­ne Bal­tič­ko mo­re, pa sta­nov­ni­ci vo­le re­ći da je to je­di­no mjes­to na svi­je­tu gdje sun­ce iz­la­zi iz mo­ra i za­la­zi u nj. Se­la na prev­la­ci, ko­ja su ne­kad ve­ći­nom bi­la ri­bar­ska, da­nas su ori­jen­ti­ra­na na tu­ri­zam. Ukup­no ih je de­vet, dio njih je na li­tav­skoj, a dio na ru­skoj stra­ni. A tu­ris­ti do­bro mo­ra­ju pa­zi­ti da s jed­ne stra­ne ne pri­je­đu sa­mo ta­ko na dru­gu jer je za to po­treb­na vi­za. Za sve ko­ji na prev­la­ku do­la­ze s li­tav­ske oba­le naj­bli­ži grad je Kla­ipe­da, luč­ki grad, tre­ći po ve­li­či­ni u Li­tvi, iz ko­jeg re­do­vi­to vo­ze bro­do­vi na po­lu­otok. Tko ima do­volj­no vre­me­na, vri­je­di i nje­ga raz­gle­da­ti te se bo­lje upoz­na­ti s li­tav­skom kul­tu­rom i na­či­nom ži­vo­ta. Mjes­ta su na prev­la­ci pak sli­ko­vi­ti pri­kaz tra­di­ci­onal­nog na­či­na ži­vo­ta u Li­tvi, no sve­jed­no se na sva­kom ko­ra­ku mo­že na­ići na su­ve­nir­ni­ce, gos­ti­oni­ce... Obvez­no se pri­tom tre­ba is­pro­ba­ti li­tav­sko pi­vo, a uz pu­nu se kri­glu ne­izos­tav­no pos­lu­žu­je pr­že­ni kruh i sir na plad­nju.

Sli­ko­vi­ta se­la Ne­ka­da ve­ći­nom ri­bar­ska, da­nas su ori­jen­ti­ra­na na tu­ri­zam s pu­no su­ve­nir­ni­ca, gos­ti­oni­ca...

Vje­šti­čje br­do Li­tav­ci ka­žu da vje­ru­ju u nad­na­rav­no, pa ne ču­di da je u tu­ris­tič­koj po­nu­di i šet­nja “uk­le­tom“šu­mom

Delicije za tu­ris­te Uz pi­vo, ko­je je omi­lje­no pi­će, pos­lu­žu­je se pr­že­ni kruh i sir na plad­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.