Ži­vje­li

Sjaj­ni bel­gij­ski kla­sik ko­ji će kao pi­rat ote­ti va­ša nep­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića - (Zoran Vitas)

Je­dan je tr­go­vač­ki la­nac imao us­pješ­nu ak­ci­ju pi­va, iz­bor je bio ša­ro­lik, ni­je baš sva­ko bi­lo craft kao što se naj­av­lji­va­lo, no opet ima­lo se što iz­a­bra­ti. Piv­ski znal­ci po­hr­li­li su po Pi­ra­at, jed­nu od naj­poz­na­ti­jih bel­gij­skih eti­ke­ta ko­ja se ovom pri­li­kom mo­gla na­ba­vi­ti po do­is­ta po­volj­noj ci­je­ni. Ne­ki bi rek­li ka­ko se ra­di­lo čak i o svo­je­vr­s­nom pod­cje­nji­va­nju bren­da ko­ji je na­pu­nio već 25 go­di­na, no gle­daj­mo na to na po­zi­ti­van na­čin. Tko već ni­je, sa­da se mo­gao upoz­na­ti s Pi­ra­atom pi­vo­va­re Van Ste­en­ber­ge pa i od­lu­či­ti da uz nje­ga i os­ta­ne. Ovo pi­vo to sva­ka­ko zas­lu­žu­je jer je auten­ti­čan pred­stav­nik bel­gij­skih pi­va ko­ja je proš­le go­di­ne za­šti­tio i UNESCO. Ja­ki bel­gij­ski ale pre­pun slad­nih i za­čin­skih aro­ma ne­će vas već pri pr­vom gut­lja­ju pre­pla­ši­ti sa svo­jih 10,5 pos­to al­ko­ho­la, po­go­to­vo ako se od­lu­či­te kon­zu­mi­ra­ti ga uz ka­kav bo­gat ru­čak. Kom­plek­s­nost s do­volj­no gor­či­ne, a on­da su­ho­će na kra­ju gut­lja­ja od­li­ke su kla­si­ka ko­ji se mo­že na­ba­vi­ti i kao Tri­ple Hop gdje je os­nov­no pi­vo do­dat­no zah­me­lje­no. Ne sra­mi­te se pro­ba­ti.

Ja­ki bel­gij­ski ale pre­pun je slad­nih i za­čin­skih aro­ma

Kom­plek­s­nost s do­volj­no gor­či­ne, a on­da su­ho­će na kra­ju gut­lja­ja od­li­ke su kla­si­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.