3 Lan­go­bar­d­ski ku­ha­ni ko­pu­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Do­bro po­so­lje­nog ko­pu­na od oko 2 ½ kg sta­vi­te ku­ha­ti u lo­nac s vo­dom za­jed­no s 1 mr­k­vom, 10 dag ko­ri­je­na od se­le­na ili ce­le­ra i 1 ka­pu­lom ili cr­ve­nim lu­kom ko­ji ste pret­hod­no po­pek­li na otvo­re­noj va­tri ili pli­nu. Kad ko­pun sa­svim omek­ša, iz­va­di­te ga iz ju­he, ju­hu pro­ci­je­di­te, a ko­pu­na na­re­ži­te na ko­ma­de i os­ta­vi­te na to­plom mjes­tu. U pro­ci­je­đe­noj ju­hi po­la­ko i stal­no mi­je­ša­ju­ći pje­nja­čom ku­haj­te ¾ kg do­ma­će pa­len­te sve dok ne na­bu­bri. Ta­da pa­len­tu sta­vi­te u na­ulje­nu zdje­lu pa na­glo okre­ni­te na pla­danj, ukra­si­te s 19 dag pr­že­nih tra­ka sla­ni­ne, a oko nje ras­po­re­di­te ko­ma­de ko­pu­na ko­je pre­lij­te s ma­lo ju­he i mas­li­no­va ulja. Slu­ži­te od­mah, no je­lo se mo­že uži­va­ti i hlad­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.