Lje­to s kon­cer­ti­ma na kro­vu Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Na­kon tri us­pješ­ne se­zo­ne “Lje­to u MSU” u svom če­t­vr­tom iz­da­nju pred­stav­lja ne­sva­ki­daš­nju kom­bi­na­ci­ju naj­uz­bud­lji­vi­jeg od glaz­be, su­vre­me­ne umjet­nos­ti i fil­ma, a uz broj­ne po­seb­nos­ti i iz­ne­na­đe­nja bo­ga­ti mul­ti­me­di­jal­ni pro­gram ove će go­di­ne pre­mi­jer­no uklju­či­va­ti i umjet­nič­ke per­for­man­se. Pro­ves­ti su­bo­te u mu­ze­ju, a lje­to u gra­du du­go ne­će bi­ti ova­ko pri­mam­lji­vo jer na naj­po­seb­ni­joj po­zor­ni­ci u Za­gre­bu, kro­vu MSU, već 10. lipnja nas­tu­pa­ju Pan­kr­ti, naj­važ­ni­ji punk-sas­tav os­no­van na ovim pros­to­ri­ma ko­ji od svo­jih po­če­ta­ka iz­a­zi­va kon­tro­ver­zi­je, a ove go­di­ne sla­ve 40. ob­ljet­ni­cu. Na­kon kon­cer­ta slo­ven­skih le­gen­di, 17. lipnja uvje­rit će­te se za­što se o ri­ječ­kim ro­ke­ri­ma iz Jo­nat­ha­na od nji­ho­va os­nut­ka mo­gu ču­ti sa­mo hva­los­pje­vi. „Ne­ma la­ba­vo“bit će 24. lipnja kad na kro­vu gos­tu­je re­per Kan­dži­ja u prat­nji hva­lje­nog ben­da Go­le že­ne. Za oče­ki­va­ti je neo­če­ki­va­no 1. sr­p­nja uz uvi­jek ose­buj­nog i ne­po­nov­lji­vog Ram­ba Ama­de­usa, a na­kon nje­ga na svo­je će 8. sr­p­nja do­ći pok­lo­ni­ci su­vre­me­nog elek­tro­akus­tič­nog pop-zvu­ka za­či­nje­nog ugo­đa­jem fran­cu­ske ri­vi­je­re ‘50-ih i ‘60-ih na kon­cer­tu De­to­ura. Uz­bud­lji­va se­zo­na 2017. za­tva­ra se 15. sr­p­nja ka­da će se s kro­va MSU-a ču­ti tak­to­vi pje­sa­ma po­seb­nog gos­ta iz­ne­na­đe­nja.

LU­KA STANZL/ PIXSELL

Pan­kr­ti na kro­vu MSU nas­tu­pa­ju 10. lipnja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.