Bru­tal­ni i ljup­ki ru­ski špi­ju­ni ko­je vo­li­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Te­ško je pi­sa­ti re­cen­zi­ju se­ri­je a da se ne spo­ila ba­rem ma­lo. Ka­ko ne spo­ila­ti, i skri­ti odu­šev­lje­nje ka­da se pi­še o jed­noj od naj­bo­ljih dram­skih se­ri­ja da­naš­nji­ce? Amerikanci su vje­ro­jat­no i je­dan od ra­ri­te­ta u po­vi­jes­ti te­le­vi­zi­je jer dr­že na­pe­tost i u pe­toj se­zo­ni, a ono što je naj­za­nim­lji­vi­je jest da su glav­ni ju­na­ci za­pra­vo ne­ga­tiv­ci. Eli­za­beth Jen­nin­gs (Ke­ri Ru­ssell) i Phi­lip Jen­nin­gs (Mat­t­hew Rhys) na­iz­gled su obič­ni Amerikanci ko­ji od­ga­ja­ju dvo­je dje­ce ti­nej­džer­ske do­bi. Oni su u stva­ri KGB-ovi špi­ju­ni ko­ji u Ame­ri­ci po­čet­kom 80-ih go­di­na obav­lja­ju raz­ne pr­lja­ve pos­lo­ve za Ru­si­ju – od špi­ju­ni­ra­nja še­fo­va CIA-e pa do ubi­ja­nja ili ma­ni­pu­li­ra­nja Ru­si­ma ko­ji su pre­bje­gli u Ame­ri­ku. I u pe­toj se­zo­ni ra­de to jed­na­ko efi­kas­no, ali još kr­va­vi­je. No, na­kon što su vi­dje­li sve­ga, dvoj­cu po­ma­lo to poč­ne ići na živ­ce, pa raz­miš­lja­ju o po­vrat­ku u Ru­si­ju. Pro­blem je što su nji­ho­va dje­ca pra­vi Amerikanci, a sin Hen­ry bi upi­sao sred­nju ško­lu u dru­goj ame­rič­koj dr­ža­vi. S dru­ge stra­ne kći Pa­ige saz­na­la je tko su joj ro­di­te­lji, pa ima mo­ral­ne dvoj­be.

Do­go­di­ne zad­nja se­zo­na

Ne­ki­ma ko­ji su na­vik­li na se­ri­je žes­to­kog tem­pa Amerikanci bi mo­gli bi­ti pres­po­ri, po­go­to­vo u ovoj se­zo­ni ko­ja je pri­pre­ma za sve ono što će do­ći u zad­njoj se­zo­ni, naj­av­lje­noj za slje­de­ću go­di­nu. Ta će se­zo­na ima­ti sa­mo 10 epi­zo­da, za raz­li­ku od do­sa­daš­njih 13 po se­zo­ni. Iako je ova se­ri­ja iz­nim­no na­pe­ta, špi­ju­ni­ra­nje ni­je ono što je naj­bit­ni­je u Ame­ri­kan­ci­ma. To je pri­je sve­ga pra­va so­ci­olo­ška stu­di­ja o to­me što tak­vi lju­di osje­ća­ju. A Eli­za­beth i Phil­lip su iz­me­đu dvi­je va­tre. U is­to vri­je­me osje­ća­ju oda­nost pre­ma do­mo­vi­ni, ali i an­k­si­oz­nost zbog svo­jih za­da­ta­ka. U is­to vri­je­me bi svo­ju kćer za­šti­ti­li, ali i vr­bo­va­li. Jed­na se sce­na u ovoj se­zo­ni po­seb­no ure­že u pam­će­nje: na­kon što su Eli­za­beth i Phil­lip čvr­sto od­lu­či­li da će se vra­ti­ti u Ru­si­ju, Eli­za­beth spre­ma odje­ću i po­gle­da u or­mar. U nje­mu je pu­no sku­pih ha­lji­na, ko­šu­lja, kos­ti­ma kak­ve su 80-ih go­di­na no­si­le do­bros­to­je­će ame­rič­ke gos­po­đe. Eli­za­beth la­ga­no po­gla­di tu odje­ću i gle­da je sa sje­tom u oči­ma. Jas­no joj je da si, kad se vra­ti u Ru­si­ju, ne­će mo­ći pri­ušti­ti taj luk­suz. Upra­vo zbog tak­vih sce­na i vi­zu­al­nih pos­las­ti­ca, Amerikanci su jed­na od naj­bo­ljih dram­skih se­ri­ja svih vre­me­na. I da, i u ovoj se­zo­ni je sve fak­to­graf­ski toč­no. Pa­zi­te ovo. Phil­li­pov ru­ski sin do­la­zi u biv­šu Ju­gos­la­vi­ju odak­le na­mje­ra­va za SAD. Kraj je 1983. i ca­ri­ni­ci na ra­di­ju slu­ša­ju ne­ku utak­mi­cu.

Iako je ova se­ri­ja iz­nim­no na­pe­ta, špi­ju­ni­ra­nje ni­je ono što je naj­bit­ni­je u Ame­ri­kan­ci­ma. To je pri­je sve­ga pra­va so­ci­olo­ška stu­di­ja

Utak­mi­ca na Po­lju­du

E sad, pro­du­cen­ti su mo­gli sta­vi­ti bi­lo ko­ja iz­miš­lje­na ime­na, ka­ko to obič­no ra­de, jer što Amerikanci zna­ju tko je ta­da igrao za Ju­gos­la­vi­ju. Ali ne, ko­men­ta­tor spo­mi­nje Ra­da­no­vi­ća i Ba­žda­re­vi­ća, Ju­gos­la­vi­ju i Bu­gar­sku. Toč­no, slav­na utak­mi­ca na Po­lju­du igra­la se 21. pro­sin­ca 1983. go­di­ne! Lju­di mo­ji, je li to mo­gu­će? Eto, zbog tak­vih sce­na vo­lim Ame­ri­kan­ce. I znam da sve ide pre­ma cr­noj bu­duć­nos­ti. Jer mi, za raz­li­ku od glav­nih li­ko­va, zna­mo što do­no­si bu­duć­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.