Da­šak nos­tal­gi­je ko­ji nam ni­je tre­bao

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Jed­no od naj­ve­ćih iz­ne­na­đe­nja ove go­di­ne je po­vra­tak na ma­le ekra­ne Za­ko­na braće, se­ri­je ko­ja se za­vr­ši­la pri­je osam go­di­na. Odjed­nom je Mic­ha­el Sco­fi­eld (Wen­twor­th Mil­ler) us­kr­s­nuo i eto ga ka­ko ra­di ono što naj­bo­lje zna – bje­ži iz za­tvo­ra. Ima tu na­pe­tos­ti i pod­sje­ća­nja na se­ri­ju ko­ju smo ne­kad gu­ta­li sva­kog tjed­na, no ovih de­vet epi­zo­da bi­lo je pot­pu­no ne­po­treb­no. Za taj da­šak nos­tal­gi­je Za­kon braće do­bio je i ocje­nu vi­še.

Lyn­ch je na­pra­vio is­tu stvar kao i pri­je 26 go­di­na. Na­kon če­ti­ri epi­zo­de svi go­vo­re sa­mo o Twin Pe­ak­su!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.