Su­per­pa­met­ni klin­ci hr­vat­ski su su­per­lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

U fi­na­lu “Su­per­lju­di” su i Lu­ka Pi­rić, No­el Mr­ko­njić i An­đe­lo Ba­ča­ni, a show im je igra i o is­ho­du se bri­nu ma­nje ne­go nji­ho­vi ro­di­te­lji Pi­še: DANIJELA GORETA Idu­ći pe­tak, 9. lipnja, oče­ku­je nas spek­ta­ku­lar­no fi­na­le naj­gle­da­ni­jeg showa “Su­per­lju­di”. U za­vr­š­ni­ci će su­dje­lo­va­ti šes­te­ro na­tje­ca­te­lja, a na­kon po­s­ljed­nje epi­zo­de zna­mo da su to iz Hr­vat­ske No­el Mr­ko­njić An­đe­lo Ba­ča­ni i Lu­ka Pi­rić. Lu­ka Pi­rić je tri­na­es­to­go­diš­nji uče­nik ko­ji do­la­zi iz Hre­lji­na po­kraj Ba­kra, a nje­gov je ta­lent sla­ga­nje Ru­bi­ko­ve koc­ke. – Bi­li smo kod ku­mo­va ko­ji su ima­li Ru­bi­ko­vu koc­ku i Lu­ka ju je uzeo u ru­ke i po­čeo sla­ga­ti. Kum se na­ša­lio i re­kao: “Lu­ka, vi­di­mo se za ko­ji mje­sec ka­da us­pi­ješ to slo­ži­ti”. Lu­ka ju je ri­je­šio već dru­gi dan. Na­kon to­ga pos­tav­ljao si je ve­će iz­a­zo­ve, po­ku­šao što br­že slo­ži­ti koc­ku i slič­no – rek­la je Sil­vi­ja Pi­rić, Lu­ki­na maj­ka. Mjes­to u fi­na­lu Lu­ka si je još pri­je osi­gu­rao sla­ga­njem koc­ke za­tvo­re­nih oči­ju dok ga je pre­plav­lji­va­la vo­da.

Pos­tav­lja­ju te­ška pi­ta­nja

No­el Mr­ko­njić, dva­na­es­to­go­diš­njak iz Za­gre­ba, u svom je pr­vom nas­tu­pu za­pam­tio ras­po­red 108 ba­lo­na u dvi­je bo­je, a u po­lu­fi­na­lu je za­pam­tio če­ti­ri bo­je u 64 po­lja. Pri­tom je to ri­je­šio s to­li­kom la­ko­ćom da je ži­ri os­ta­vio bez tek­s­ta. Od No­elo­va ta­len­ta za­pa­ža­nja ko­rist ima­ju i nje­go­vi uku­ća­ni. – Sva­kod­nev­no imam ko­rist od nje­go­va ta­len­ta jer, ako ne znam gdje sam os­ta­vi­la klju­če­ve ili par­ki­ra­la au­to, sa­mo pi­tam No­ela i on mi ka­že – na­ša­li­la se ma­ma Lji­lja­na. Šes­to­go­diš­nji An­đe­lo Ba­ča­ni iz Lud­bre­ga, mi­lje­nik pu­bli­ke ko­jeg mno­gi na­zi­va­ju ču­dom od dje­te­ta, po­ka­zao je da osim rim­skih, arap­skih i egi­pat­skih bro­je­va, poz­na­je i grč­ke te tim umi­je­ćem po­nov­no im­pre­si­oni­rao ži­ri. An­đe­lo je po pri­ro­di ja­ko zna­ti­želj­no di­je­te ko­je ro­di­te­lji­ma pos­tav­lja bez­broj pi­ta­nja. Otac Edi priz­nao je da po­ne­kad ne­ma od­go­vo­re na sve. – Za­sad se još sna­la­zi­mo, ali kad zap­ne­mo, po­tra­ži­mo po­moć Go­oglea. Iako mo­ra­mo pri­če­ka­ti pe­tak da bi­smo doz­na­li po­bjed­ni­ka, ro­di­te­lji ma­lih su­per­lju­di ot­kri­li su nam da, ka­kav god bio is­hod, dje­ča­ci na su­dje­lo­va­nje gle­da­ju kao na vr­lo po­zi­tiv­no is­kus­tvo. – An­đe­lo to ni­je shva­tio kao na­tje­ca­nje. Ne­ki me dan pi­tao ka­da će­mo opet ići na sni­ma­nje jer že­li rje­ša­va­ti za­dat­ke. Nje­mu su sa­mo za­da­ci važ­ni i ni­šta dru­go – re­kao je Edi Ba­ča­ni. Sil­vi­ja Pi­rić sma­tra da je su­dje­lo­va­nje u emi­si­ji sa­mo po se­bi ve­li­ki us­pjeh – Lu­ka ne ci­lja na po­bje­du, sa­mo je že­lio po­ka­za­ti tu svo­ju koc­ku i što se sve s njom mo­že na­pra­vi­ti.

Lak­še na raz­go­vor za po­sao

Ma­ma Lji­lja­na priz­na­la je da se bo­ja­la ka­ko će No­el re­agi­ra­ti ako ne us­pi­je u showu. – No­el je pri­mi­je­tio da se bri­nem i re­kao: “Ma­ma, za­što se ti to­li­ko se­ki­raš? Pa to je sa­mo igra!” Čak se lju­tio jer sam po­sum­nja­la da ne­će po­bi­je­di­ti – rek­la je Lji­lja­na te do­da­la da, ako ni­šta, No­elu jed­nog da­na ne­će bi­ti pro­blem od­la­zi­ti na raz­go­vo­re za po­sao na­kon što je nas­tu­pao pred to­li­kom pu­bli­kom.

An­đe­lo Ba­ča­ni (6) Ma­li­šan iz Lud­bre­ga ba­ra­ta rim­skim, arap­skim, egi­pat­skim, pa i grč­kim bro­je­vi­ma. Show ne do­živ­lja­va kao na­tje­ca­nje, za­ni­ma­ju ga sa­mo za­da­ci

Lu­ka Pi­rić (13) Uče­nik iz Hre­lji­na maj­stor je za sla­ga­nje Ru­bi­ko­ve koc­ke. – Naj­br­že sam je slo­žio za 9 s. Hr­vat­ski re­kord je 8,60 s, a svjet­ski, 4,71 s – ka­že Lu­ka

No­el Mr­ko­njić (12) Ima su­per­pam­će­nje, s dvi­je i pol go­di­ne znao je slo­va, s če­ti­ri je či­tao i na en­gle­skom, a u pr­vom je raz­re­du za­vr­šio i dru­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.