Mor­gan Fre­eman: Da bis­te ži­vje­li u ko­he­ziv­noj dr­ža­vi, mo­ra­te svi bi­ti Bo­san­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Po­seb­ni ste jer ste pro­ži­vje­li stra­ho­tu u svo­joj zem­lji, a ne­ka­ko ste svi pri­bra­ni. Pre­ži­vje­li ste ta­kav užas i, umjes­to da pos­li­je mr­zi­te lju­de ko­ji su to na­pra­vi­li, vi im opra­šta­te – re­kao je hol­lywo­od­ski glu­mac Mor­gan Fre­eman no­vi­na­ru Se­na­du Ha­dži­fej­zo­vi­ću ko­ji mu je bio do­ma­ćin ti­je­kom trod­nev­nog po­sje­ta Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, gdje je sni­mao svoj no­vi do­ku­men­tar­ni film. – Da bis­te ži­vje­li u ko­he­ziv­noj dr­ža­vi, mo­ra­te svi bi­ti Bo­san­ci. Baš ka­ko je pred­sjed­nik Ru­an­de re­kao da oni vi­še ne smi­ju bi­ti na­ro­di Hu­tu ili Tut­si, ne­go da svi mo­ra­ju bi­ti Ru­an­đa­ni. Da­nas se oni iz­jaš­nja­va­ju ta­ko. I vi to mo­ra­te uči­ni­ti – po­ru­čio je slav­ni glu­mac te do­dao ka­ko je svi­je­tu hit­no po­treb­no čiš­će­nje du­še, a ne et­nič­ko čiš­će­nje. (ah)

Do­ku­men­ta­rac o BiH Glum­ca je odu­še­vio na­rod ko­ji i pos­li­je stra­ho­ta ne mr­zi i po­ru­čio da svi­je­tu tre­ba čiš­će­nje du­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.