Doš­lo je do za­si­će­nja zbog go­di­na ra­da s is­tim auto­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ah)

Na­kon 21 go­di­nu im­pre­siv­ne ka­ri­je­re pje­va­či­ca In­di­ra Le­vak od­lu­či­la je na­pus­ti­ti bend Co­lo­ni­ju i sa­mos­tal­no za­pli­va­ti glaz­be­nim vo­da­ma. Što ju je nag­na­lo na tu od­lu­ku, ot­kri­la je za Dnev­nik.hr. – Te­ško je na­pi­sa­ti kraj sva­ke priče, pa ta­ko i ove, ali u ovom tre­nut­ku to je naj­bo­lje za me­ne. Mo­ram iz­di­ći iz svo­je si­gur­ne zo­ne i mis­lim da ću tek sa­da da­ti ono naj­bo­lje od se­be – priz­na­la je. In­di­ra je rek­la ka­ko je do ras­pa­da sas­ta­va doš­lo zbog za­si­će­nja i za­mo­ra zbog du­go­go­diš­nje su­rad­nje s is­tim auto­rom. – Bo­ris je pi­sao pje­sme za Co­lo­ni­ju pu­nu 21 go­di­nu. Sa­mo je on bio autor tih pje­sa­ma, ja sam tu bi­la na ne­ki na­čin za­tvo­re­na i mo­ra­la sam pje­va­ti ono što je on na­pi­sao. Rek­la sam se­bi: Vri­je­me je da uz­mem stva­ri u svo­je ru­ke i sa­ma se­bi bu­dem gaz­da – iz­ja­vi­la je na­gla­siv­ši ka­ko je uvje­re­na da će Bo­ris na­pi­sa­ti još mno­go hi­to­va te da mu že­li sve naj­bo­lje u dalj­njoj ka­ri­je­ri.

Podrška su­pru­ga U ovom pri­je­lom­nom tre­nut­ku naj­ve­ća podrška In­di­ri je su­prug Mi­ros­lav, ko­ji je zad­njih go­di­na bio i me­na­džer Co­lo­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.