Vi­ito­rul je ži­vot­no dje­lo “Ma­ra­do­ne s Kar­pa­ta!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir.du­ka­ric@ve­cer­nji.net

Vi­zi­ja je us­pje­la! Je­dan od naj­ve­ćih ru­munj­skih no­go­me­ta­ša stvo­rio je klub od vlas­ti­tog nov­ca, a da­nas je ru­munj­ski pr­vak Gra­di­mir Đu­ka­rić Ha­gi­je­va dje­ca su na­ras­la. Vi­ito­rul (u pri­je­vo­du Bu­duć­nost), klub ko­ji je naj­bo­lji ru­munj­ski no­go­me­taš u po­vi­jes­ti Ghe­or­g­he Ha­gi 2008. os­no­vao u Ovi­di­ju, gra­di­ću od je­dva 12.000 sta­nov­ni­ka na oba­li Cr­nog mo­ra, pos­tao je pr­vak. I to s uvjer­lji­vo naj­mla­đom mom­ča­di u li­gi ko­joj je pro­sjek go­di­na 22,3 (slje­de­ći je po ne­iskus­tvu Pan­du­ri ko­jem je pro­sječ­na dob mom­ča­di 24,6). Pod uvje­tom da Sud za sport­sku ar­bi­tra­žu u La­usan­nei, ko­ji će mo­ra­ti da­ti ko­na­čan sud bi­zar­nom ras­ple­tu ru­munj­skog pr­vens­tva, na­kon žal­be FCSB-a (klu­ba do­ne­dav­nog zna­nog kao Ste­aua) ne od­lu­či dru­ga­či­je. Pa čak ako ne­kim ču­dom i os­ta­ne bez ti­tu­le, Vi­ito­rul će igra­ti kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ka. A pri­je sve­ga osam go­di­na na­tje­ca­li su se u tre­ćoj li­gi.

Sa­njao sam ovaj pro­jekt

“Ma­ra­do­na s Kar­pa­ta”, li­der naj­slav­ni­je ge­ne­ra­ci­je ru­munj­skog no­go­me­ta ko­ja je na SP-u 1994. osvo­ji­la šes­to mjes­to i je­dan od tek de­ve­to­ri­ce no­go­me­ta­ša ko­ji su igra­li i za Re­al i za Bar­ce­lo­nu, da­nas ži­vi svoj san. Nje­go­va vi­zi­ja klu­ba ko­ji ovi­si is­klju­či­vo o svo­joj dje­ci je us­pje­la. Nje­go­va Bu­duć­nost ima li­je­pu bu­duć­nost. Za­pra­vo, ona je već sti­gla. – Naj­mla­đi smo pr­va­ci u Eu­ro­pi – po­nos­no go­vo­ri. Us­pjeh je još ve­ći s ob­zi­rom na to da je čak 70 pos­to mom­ča­di po­tek­lo u klup­skom no­go­met­nom in­ter­na­tu, od­nos­no Ha­gi­je­voj no­go­met­noj aka­de­mi­ji ko­ja mu je ži­vot­no dje­lo. – Ovo je pro­jekt ko­jim sam se sa­njao ba­vi­ti ka­da jed­nog da­na okon­čam ka­ri­je­ru. Ide­ja je bi­la po­kre­nu­ti no­go­met­nu aka­de­mi­ju jer su Ru­munj­skoj bi­la po­treb­na ula­ga­nja u mla­de – objas­nio je Ha­gi ko­ji je is­to­vre­me­no i vlas­nik i tre­ner Vi­ito­ru­la. Nas­lov pr­va­ka Ru­munj­ske tek mu je dru­gi tro­fej u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri još od osva­ja­nja tur­skog ku­pa s Ga­la­ta­sa­rayom u se­zo­ni 2004./2005. U pro­jekt no­go­met­ne aka­de­mi­je, ko­ju je us­tro­jio po uzo­ru na Ajaxo­vu, ulo­žio je 11 mi­li­ju­na eura, a re­zul­tat je nad­ma­šio sva oče­ki­va­nja. Naj­ve­ći mla­di ta­len­ti ru­munj­skog no­go­me­ta da­nas do­la­ze Ha­gi­ju. – Ovo je naj­bo­lja stvar ko­ju sam uči­nio na­kon što sam pres­tao igra­ti no­go­met. Da­nas sam naj­sret­ni­ji čo­vjek na svi­je­tu jer imam 300 si­no­va. Ka­da vi­dim tu dje­cu oko se­be, za­bo­ra­vim na sve – pu­no je sr­ce Ha­gi­ju ko­ji je u po­lju na ko­jem se ne­ka­da uz­ga­jao ku­ku­ruz sa­gra­dio pra­vi no­go­met­ni grad, naj­ve­ći no­go­met­ni kamp u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, s de­vet te­re­na od ko­jih sre­diš­nji mo­že pri­mi­ti 4500 na­vi­ja­ča, ho­te­lom za igra­če... U pla­nu je bi­lo i pro­ši­re­nje no­go­met­nog kam­pa, no Ha­gi­je­ve pla­no­ve za­sad su us­po­ri­li lo­kal- ni far­me­ri ko­ji su ci­je­ne okol­nog zem­lji­šta bez­o­braz­no po­di­gli u ne­bo.Klub dje­ci omo­gu­ća­va sve – smje­štaj i hra­nu u aka­de­mi­ji te ško­lo­va­nje, a svo­jim no­go­me­ta­ši­ma Ha­gi je i otac i uči­telj. Is­pr­va su sva ula­ga­nja iš­la iz Ha­gi­je­va dže­pa, no una­trag ne­ko­li­ko go­di­na aka­de­mi­ja se sa­ma fi­nan­ci­ra.

Aka­de­mi­ja se sa­ma fi­nan­ci­ra

– Pro­ra­čun aka­de­mi­je je mi­li­jun eura, osam pu­ta ve­ći od ula­ga­nja u ju­ni­or­ski po­gon bi­lo kog dru­gog ru­munj­skog klu­ba – po­no­san je Ha­gi na svo­ju “tvor­ni­cu no­go­me­ta­ša” ko­ja je od os­nut­ka “pro­izve­la” vi­še od 50 ru­munj­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca u svim dob­nim ka­te­go­ri­ja­ma. Je­dan od njih je Ha­gi­jev 18-go­diš­nji sin Ia­nis, da­nas član Fi­oren­ti­ne ko­ja ga je proš­lo lje­to ku­pi­la za dva mi­li­ju­na eura. Ia­nis je je­dan od če­tvo­ri­ce kli­na­ca iz Ha­gi­je­ve aka­de­mi­je ko­ji su u zad­nje dvi­je pro­da­ni za mi­li­jun­ske iz­no­se, a pre­dvi­đa­ju mu ve­li­ku bu­duć­nost. Iz te ba­ze no­go­met­nih uče­ni­ka naj­per­s­pek­tiv­ni­ji se pri­klju­ču­ju Vi­ito­ru­lu. Pr­va na­tje­ca­telj­ska se­zo­na klu­ba bi­la je u se­zo­ni 2009./2010. ka­da su u tre­ćoj li­gi za­uze­li mjes­to lo­kal­nog Ovi­di­ua, a sva­ke slje­de­će se­zo­ne na­pre­do­va­li su po jed­nu ste­pe­ni­cu. Na­kon što su pr­ve dvi­je se­zo­ne me­đu pr­vo­li­ga­ši­ma za dla­ku iz­bje­gli is­pa­da­nje u ni­ži rang, proš­le su se­zo­ne igra­li Li­gu za pr­va­ka, a ove su otiš­li do kra­ja. Bi­la je to hlad­na Ha­gi­je­va osve­ta svo­me ku­mu, vlas­ni­ku FCSB-a, moć­nom Gi­gi­ju Be­ca­li­ju, s ko­jim se 2007. ra­zi­šao u sva­đi na­kon što je tri go­di­ne sje­dio na klu­pi Ste­aue. Zbog ku­mov­ske sva­đe Ha­gi će za po­t­vr­du po­ka­la mo­ra­ti pri­če­ka­ti sud­sku od­lu­ku. Na­ime, Vit­to­rul i FCSB za­vr­ši­li su Li­gu za pr­va­ka s jed­na­kim bro­jem bo­do­va (44), ali je zbog bo­ljeg me­đu­sob­nog omje­ra u tom di­je­lu na­tje­ca­nja ti­tu­la pri­pa­la Ha­gi­je­voj mom­ča­di. Me­đu­tim, Be­ca­li ima svo­ja pra­vi­la i tvr­di ka­ko se u ukup­nom po­ret­ku tre­ba­ju gle­da­ti re­zul­ta­ti iz re­gu­lar­nog di­je­la pr­vens­tva ko­ji idu u ko­rist FCSB-u te je u La­ussa­nei po­tra­žio prav­du.To, me­đu­tim, ne op­te­re­ću­je Ha­gi­ja. – Mi smo pr­va­ci 100 pos­to. Ako že­li­te bi­ti ve­li­ki klub, a Be­ca­li tvr­di da FCSB to i jest, on­da tre­ba­te zna­ti i gu­bi­ti – ka­zao je Ha­gi.

Ha­gi­je­va aka­de­mi­ja je naj­ve­ći kom­pleks u tom di­je­lu Eu­ro­pe s 9 te­re­na i ho­te­lom

REUTERS

Ha­gi­je­vu vi­zi­ju ni­su dje­li­li u Ste­aui, pa je on kre­nuo sam, svo­jim pu­tem

REUTERS

Slav­lje na­kon ve­li­kog us­pje­ha Vi­ito­ru­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.