Man­da­rić: Biš­ćan je po­šten i smi­ren, tak­vog tre­bam

O klu­bu sam čuo sve naj­bo­lje. Vje­ru­jem da mo­gu na­pra­vi­ti re­zul­tat, ka­zao je Biš­ćan

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić

TR­GO­VAČ­KI SUD U VA­RA­ŽDI­NU, po su­cu to­ga su­da Jas­ni Le­kić, kao ste­čaj­nom su­cu, u ste­čaj­nom pos­tup­ku nad ste­čaj­nim duž­ni­kom IZOLIT d.o.o. u ste­ča­ju, Dra­ško­vec, Kra­lja Zvo­ni­mi­ra 5, MBS: 070005839, OIB: 98400093746, na te­me­lju rje­še­nja o pro­da­ji broj 7 St-43/15-22 od 3. lipnja 2016. go­di­ne, su­glas­nos­ti raz­luč­nog vje­rov­ni­ka RH Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja broj S-DO-61/16 od 10.3.2017. te na te­me­lju pri­jed­lo­ga ste­čaj­nog upra­vi­te­lja od 14.3.2017., da­na 03. svib­nja 2017. go­di­ne do­nio je sli­je­de­ći Baš ka­ko je Ve­čer­nji list pri­je šest da­na pr­vi i pi­sao, biv­ši tre­ner Ru­de­ša pre­uzeo je slo­ven­skog pr­vo­li­ga­ša. Pot­pi­sao je na dvi­je go­di­ne Igor Biš­ćan ju­čer je i služ­be­no okre­nuo no­vu stra­ni­cu svo­je tre­ner­ske ka­ri­je­re. Ka­ko je pr­vi Ve­čer­nji list i pi­sao pri­je šest da­na, biv­ši tre­ner Ru­de­ša pre­uzeo je slo­ven­skog pr­vo­li­ga­ša Olim­pi­ju. Naš mla­di tre­ner sa slo­ven­skim je klu­bom pot­pi­sao dvo­go­diš­nji ugo­vor. Ju­če­raš­nje pos­li­je­pod­nev­no služ­be­no pred­stav­lja­nje iz­a­zva­lo je dos­ta po­zor­nos­ti u slo­ven­skim me­di­ji­ma. - O ovom klu­bu i lju­di­ma čuo sam sa­mo do­bre stva­ri. Poz­na­jem igra­če, no još ne­do­volj­no do­bro. Oni će usko­ro upoz­na­ti mo­je me­to­de ra­da, a ja nji­ho­vu kva­li­te­tu. Vje­ru­jem da će­mo do­bro su­ra­đi­va­ti i da će, u skla­du s tim, do­ći i re­zul­ta­ti - ka­zao je Biš­ćan za služ­be­nu klup­sku stra­ni­cu.

Re­zul­ta­ti će do­ći

Igo­ra pr­va služ­be­na utak­mi­ca na klu­pi Olim­pi­je oče­ku­je 29. lipnja, u Eu­rop­skoj li­gi. - Do­bro da stan­ka ne­će pre­du­go po­tra­ja­ti, ta­ko da ne­će bi­ti pre­sud­na fi­zič­ka pri­pre­ma. Ovih de­vet­na­est da­na bit će ja­ko važ­no, po­ku­šat će­mo po­di­ći oz­ra­čje u mom­ča­di. Naj­pri­je mo­ra­mo sta­bi­li­zi­ra­ti mom­čad i pos­ta­vi­ti te­me­lje - naj­a­vio je Biš­ćan. Bi­ra­nim ri­je­či­ma o svom no­vom tre­ne­ru go­vo­rio je i Mi­lan Man­da­rić, pred­sjed­nik Olim­pi­je. - Do­bi­li smo do­brog tre­ne­ra. Biš­ća­na pam­tim iz pe­ri­oda dok je igrao u dre­su Li­ver­po­ola. Bio je ka­rak­ter­ni igrač, a ta­kav je i kao tre­ner. Po­šten je i smi­ren, a to je ono što nam tre­ba. Mis­lim da je on čo­vjek kak­vog smo tre­ba­li i pre­za­do­vo­ljan sam što je s na­ma ka­zao je pr­vi čo­vjek klu­ba, Mi­lan Man­da­rić. Ras­ta­nak Igo­ra Biš­ća­na s Ru­de­šom do­šao je iz­ne­na­đu­ju­će. Dok su svi oče­ki­va­li da će nas­ta­vi­ti pri­ču s mom­ča­di ko­ju je uveo u pr­vu li­gu, on se od­lu­čio na dru­gi put. U Ru­de­šu tre­nu­tač­no ra­de na do­vo­đe­nju no­vog tre­ne­ra. Ka­ko ka­žu u klu­bu, u kon­ku­ren­ci­ji je ne­ko­li­ko tre­ne­ra s oz­bilj­nim pe­di­gre­om. Tko zna, mo­žda u po­tra­zi po­mog­ne i fi­li­ja­la iz Špa­njol­ske. Biš­ća­nov od­la­zak si­gur­no će us­po­ri­ti dru­ge pla­no­ve Ru­de­ša s nji­ho­vim part­ne­ri­ma u Ala­ve­su. A što smo vi­dje­li od Biš­ća­na u nje­go­vom pr­vom tre­ner­skom an­ga­žma­nu, ako na stra­nu sta­vi­mo re­zul­tat ko­ji je Ru­deš os­tva­rio pla­sma­nom u pr­vu li­gu...

Igra­či ga po­štu­ju

Biš­ćan je sva­ka­ko za­nim­ljiv lik. Ve­ći­na no­vi­na­ra za nje­ga će re­ći da je pre­vi­še sa­mo­za­ta­jan. No, baš ta bla­ga dis­tan­ca pre­ma sed­moj

Ru­deš je u po­tra­zi za no­vim tre­ne­rom. Ima­ju ne­ko­li­ko kan­di­da­ta o ko­ji­ma će usko­ro od­lu­či­ti

si­li, či­ni ga dru­ga­či­jim. Oni ko­ji ga poz­na­ju bo­lje, re­ći će da je jed­nos­tav­no odu­vi­jek bio svoj. No, oči­to je da taj deč­ko po­sje­du­je ta­lent, da zna ka­ko se tre­ba po­na­ša­ti tre­ner u oz­bilj­nom sus­ta­vu. Uos­ta­lom, pre­poz­na­li su to i Slo­ven­ci. Do­bar je znak što je s igra­či­ma us­pos­ta­vio po­seb­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i što ih je uvi­jek spre­man za­šti­ti­ti. Doj­ma sam da je to pu­no vi­še od onog kur­to­az­nog uza­jam­nog res­pek­ta. A baš je taj od­nos s mom­ča­di ne­što na če­mu naj­vi­še ra­de svi tre­ne­ri da­naš­nji­ce. Di­ego Si­me­one oti­šao je naj­da­lje.

Igor Biš­ćan ju­čer je i služ­be­no pred­stav­ljen u no­vom klu­bu. Pre­mi­je­ru s Olim­pi­jom imat će u Eu­rop­skoj li­gi 29. lipnja

Biš­ća­no­vi po­moć­ni­ci u Slo­ve­ni­ji bit će An­te To­mić i Ve­dran Na­glić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.