Či­lić: Ni­sam ni­ma­lo umo­ran

Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci igram ja­ko do­bro i na­dam se da će se taj niz nas­ta­vi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net

Marin je pro­tiv Lo­pe­za pos­ti­gao 100. po­bje­du na zem­lji. U po­ne­dje­ljak će se bo­ri­ti za če­t­vr­t­fi­na­le i 20. po­bje­du u R. Gar­ro­su An­ton Fi­lić Ni Fe­li­ci­ano Lo­pez, 36. te­ni­sač svi­je­ta, ni­je imao ni­kak­vih iz­gle­da pro­tiv Ma­ri­na Či­li­ća ko­ji – sa­da je to bje­lo­da­no – igra naj­bo­lju se­zo­nu na zem­lji u ka­ri­je­ri. U tre­ćem ko­lu Ro­land Gar­ro­sa naš je naj­bo­lji te­ni­sač po­bi­je­dio Špa­njol­ca sa 6:1, 6:3, 6:3 za sat i 47 mi­nu­ta igre, ušav­ši ta­ko u osmi­nu fi­na­la bez iz­gub­lje­nog se­ta. Lo­pe­zu, ko­ji ina­če od­lič­no ser­vi­ra, odu­zeo je po­čet­ni uda­rac čak se­dam pu­ta (sam ga je iz­gu­bio dva pu­ta). A o uvjer­lji­vos­ti Či­li­će­ve po­bje­de, ju­bi­lar­ne 100. na zem­lji (od ukup­no 407), go­vo­ri i uku­pan omjer po­ena u me­ču – 92:60!

Če­t­vr­ti put me­đu 16 u Pa­ri­zu

– Dra­go mi je da je u mojoj igri sve funk­ci­oni­ra­lo ka­ko tre­ba, ali iz­dvo­jio bih re­tern ko­jim sam ja­ko za­do­vo­ljan. Uvjeti su bi­li ne­što te­ži, lop­ti­ca ni­je le­tje­la ta­ko br­zo, što je me­ni iš­lo u pri­log, a nje­mu ni­je od­go­va­ra­lo s ob­zi­rom na to da se ja­ko os­la­nja na ser­vis. Po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci igram ja­ko do­bro i na­dam se da će se taj niz nas­ta­vi­ti. Vr­lo je bit­no što sam me­če­ve za­vr­ša­vao pri­lič­no br­zo ta­ko da se na kra­ju pr­vog tjed­na ne osje­ćam ni­ma­lo umor­no – ka­zao je Či­lić ko­ji je za pr­va tri me­ča na te­re­nu pro­veo ma­nje od pet sa­ti. Marin je u druš­tvu 16-ori­ce naj­bo­ljih u Bu­lonj­skoj šu­mi već bio tri pu­ta: 2009. na put mu je stao An­dy Mur­ray, 2010. Ro­bin Söder­ling, a 2015. Da­vid Fer­rer. La­ni nam je Me­đu­go­rac pri­re­dio jed­no od naj­ne­ugod­ni­jih iz­ne­na­đe­nja iz­gu­biv­ši već u pr­vom ko­lu od Ar­gen­tin­ca Trun­gel­li­ti­ja, ta­da 166. te­ni­sa­ča svi­je­ta ko­ji ni da­nas ne sto­ji mno­go bo­lje – 162. je na ATP lis­ti. No za­to Marin bra­ni sa­mo 10 bo­do­va pa je još pri­je po­čet­ka Ro­land Gar­ro­sa u po­ret­ku “uži­vo” s osmog sko­čio na sed­mo mjes­to ATP lis­te. Do­bar re­zul­tat u Pa­ri­zu mo­gao bi ga još vi­še po­gu­ra­ti, te­oret­ski – u slu­ča­ju osva­ja­nja tur­ni­ra – čak do dru­gog mjes­ta, od­mah iza An­dyja Mur­raya ko­ji je ju­čer vo­dio te­šku bit­ku s Del Po­trom (ba­rem je ta­ko bi­lo u pr­va dva se­ta) i na kra­ju ga po­bi­je­dio sa 7:6 (8), 7:5, 6:0.

Do­dig us­pje­šan na dvi­je fron­te

Pr­vi fa­vo­ri­ti tur­ni­ra Ra­fa­el Na­dal i No­vak Đo­ko­vić ju­čer su mi­ro­va­li ili čak uži­va­li jer je Špa­njo­lac pros­la­vio 31. ro­đen­dan. No­va­kov no­vo­pe­če­ni tre­ner An­dre Aga­ssi po­vje­rio je Bo­ri­su Bec­ke­ru u raz­go­vo­ru za Eu­ros­port da s Đo­ko­vi­ćem za­sad su­ra­đu­je bes­plat­no i da je u Pa­riz sti­gao o svom tro­šku. – Ra­dim ovo u svo­je slo­bod­no vri­je­me, za svoj no­vac, ne že­lim ni­šta, že­lim sa­mo po­mo­ći No­va­ku ko­ji je vr­lo in­s­pi­ra­ti­van mo­mak. No­vak u naj­bo­ljoj for­mi do­bar je za te­nis – ka­zao je Aga­ssi. Ne sum­nja­mo ipak da će Đo­ko­vić na­dok­na­di­ti tro­ško­ve Aga­ssi­ju, bez ob­zi­ra na to ka­ko će nji­ho­va po­kus­na su­rad­nja za­vr­ši­ti. A za svoj pr­vi če­t­vr­t­fi­na­le u Ro­land Gar­ro­su i za 20. po­bje­du na tom tur­ni­ru (uz 10 po­ra­za) Marin će se u po­ne­dje­ljak bo­ri­ti pro­tiv Juž­no­afri­kan­ca Ke­vi­na An­der­so­na (56.) ko­ji je u osmi­ni fi­na­la, u ti­jes­nom me­ču, bio bo­lji od Bri­tan­ca Kylea Ed­mun­da sa 6:7 (6), 7:6 (4), 5:7, 6:1, 6:4. Či­lić pro­tiv An­der­so­na vo­di s 5:1 u po­bje­da­ma, no na zem­lji je taj omjer 1:1. Po­s­ljed­nji dvo­boj, na US Ope­nu 2014., do­bio je Marin. I dru­gi Me­đu­go­rac nas­ta­vio je s us­pje­si­ma, ali u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va. Ivan Do­dig i nje­gov part­ner Špa­njo­lac Mar­cel Gra­nol­lers uš­li su u če­t­vr­t­fi­na­le na­kon što su sa 6:3, 5:7, 6:3 po­bi­je­di­li Ni­zo­zem­ca Ro­je­ra i Ru­mu­nja Te­ca­ua. Do­dig je, je­di­ni od na­ših, “živ” i u mik­su. On i In­dij­ka Sa­nia Mir­za u pr­vom su ko­lu bi­li bo­lji od hr­vat­ske kom­bi­na­ci­je Da­ri­ja Ju­rak/Ma­te Pa­vić sa 7:5, 6:3.

Na­dal pros­la­vio 31. ro­đen­dan, a Aga­ssi ot­krio da Đo­ko­vi­ća sa­vje­tu­je – bes­plat­no Lop­ti­ca ni­je le­tje­la ta­ko br­zo, što je me­ni iš­lo u pri­log, a nje­mu ni­je od­go­va­ra­lo bu­du­ći da se os­la­nja na ser­vis MARIN ČI­LIĆ o uvje­ti­ma za igru pro­tiv Lo­pe­za

U osmi­nu fi­na­la bez iz­gub­lje­nog se­ta i za ma­nje od pet sa­ti pro­ve­de­nih na te­re­ni­ma Ro­land Gar­ro­sa – Marin Či­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.