No­ka Ser­da­ru­šić po dru­gu europ­sku kru­nu

Ru­ko­me­ta­ši fran­cu­skog PSG-a pr­vi put u po­vi­jes­ti iz­bo­ri­li fi­na­le Li­ge pr­va­ka, u po­lu­fi­na­lu su bi­li bo­lji od ma­đar­skog Ve­s­z­pre­ma (27:26)

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sjaj­nu smo ru­ko­met­nu pred­sta­vu gle­da­li u po­lu­fi­na­lu Li­ge pr­va­ka, sla­vio je PSG pro­tiv ne­ugod­nih Ma­đa­ra Ru­ko­me­ta­ši fran­cu­skog PSG-a pr­vi put u po­vi­jes­ti klu­ba igrat će u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka. U po­lu­fi­na­lu su po­bi­je­di­li ma­đar­ski Ve­s­z­prem sa 27:26 i ta­ko im se osve­ti­li za dva ra­ni­ja is­pa­da­nja u če­t­vr­t­fi­na­li­ma Li­ge pr­va­ka. Ve­s­z­prem ne­će tre­ći put za­re­dom igra­ti u fi­na­lu, a ima­li su pri­li­ku u zad­njem na­pa­du do­ći ba­rem do pro­du­žet­ka. No do­da­va­nje Pal­mar­sso­na do Nil­sso­na ni­je proš­lo.

No­ka lo­vi Zdrav­ka Zov­ka

Lu­ka Ste­pan­čić, je­di­ni hr­vat­ski igrač u dre­su fran­cu­skog pr­va­ka, pr­vi će put igra­ti za ovaj vri­je­dan tro­fej, a Zvo­ni­mir Ser­da­ru­šić pos­tao je pr­vi hr­vat­ski tre­ner ko­jeg će­mo gle­da­ti u fi­na­lu Fi­nal-Fo­ura ko­ji se igra od 2010. go­di­ne. No No­ka je već jed­nom osvo­jio Kup pr­va­ka, s nje­mač­kim Ki­elom 2007. go­di­ne i, ako da­nas (fi­na­le je na ras­po­re­du u 18 sa­ti) osvo­ji dru­gi tro­fej, dos­ti­ći će Zdrav­ka Zov­ka ko­ji je­di­ni od hr­vat­skih tre­ne­ra ima dva osvo­je­na tro­fe­ja Ku­pa pr­va­ka, oba sa Za­gre­bom. Ako je net­ko po­mis­lio da Köln Are­na ne­će bi­ti dup­kom pu­na jer pr­vi put u po­vi­jes­ti na za­vr­š­nom tur­ni­ru ne­ma ni­jed­ne nje­mač­ke mom­ča­di, pre­va­rio se. Jer sport­ska kul­tu­ra kod Ni­je­ma­ca ipak je na pr­vom mjes­tu, doš­li su uži­va­ti u ru­ko­met­nim pos­las­ti­ca­ma. Kao i sva­ke go­di­ne, na tri­bi­na­ma je u pr­voj po­lu­fi­nal­noj utak­mi­ci bi­lo 20.000 gle­da­te­lja. Jas­no, bi­lo je vi­še ma­đar­skih ne­go na­vi­ja­ča PSG-a. Pot­pu­no ra­zum­lji­vo jer je Ve­s­z­prem ru­ko­met­ni grad, dok je ru­ko­met u Pa­ri­zu tek de­se­ti sport po bro­ju gle­da­te­lja. Bez ob­zi­ra na ve­li­ke fran­cu­ske ru­ko­met­ne do­se­ge. Os­tat će upi­sa­no je da su pr­va po­got­ka na ovo­go­diš­njem Fi­nal-Fo­uru pos­ti­gli hr­vat­ski igra­či. Lu­ka Ste­pan­čić do­veo je PSG u vod­stvo, a Re­na­to Su­lić od­mah je po­tom iz­jed­na­čio. Na kra­ju će is­pas­ti da su im to os­ta­li i je­di­ni po­go­ci u po­lu­fi­na­lu. Bi­lo je čud­no što je Ste­pan­čić uop­će bio u po­čet­noj pos­ta­vi jer uglav­nom ci­je­le se­zo­ne ula­zi s klu­pe kao za­mje­na za Re­mi­li­ja. No No­ka je pro­ci­je­nio da Re­mi­li pu­no sla­bi­je igra u obra­ni pa je pri­li­ku do­bio Lu­ka. U dru­gom po­lu­vre­me­nu u na­pa­du je ipak igrao Re­mi­li, a Lu­ka ga mi­je­njao u obra­ni. S dru­ge stra­ne Re­na­to Su­lić bio je ja­ko do­bar. Po­se­bi­ce u obra­ni i sto­ga ni­je ni ču­do što je Li­no Čer­var, iz­bor­nik hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, in­zis­ti­rao da Su­lić bu­de dio mom­ča­di Hr­vat­ske za Eu­rop­sko pr­vens­tvo ko­jem je Hr­vat­ska do­ma­ćin 2018. go­di­ne. Na­kon se­dam go­di­na iz­bi­va­nja iz re­pre­zen­ta­ci­je Su­lić je pris­tao i do­ći će na lis­to­pad­ske pri­pre­me. Tre­ći hr­vat­ski igrač u ovom po­lu­fi­na­lu, Mir­ko Ali­lo­vić, ma­lo je bra­nio. Jed­nom je ušao na obra­nu sed­mer­ca i obra­nio ga, po­tom je os­tao još ma­lo na vra­ti­ma gdje je upi­sao još sa­mo jed­nu obra­nu. No­ka Ser­da­ru­šić, bez ob­zi­ra na to što kao tre­ner u Fran­cu­skoj ra­di od 2013. go­di­ne, pr­vo u Aixu, pa od 2015. u PSG-u,vo­di igra­če s klu­pe na nje­mač­kom je­zi­ku. Ni to ni­je čud­no. No­ka je u Nje­mač­koj, pr­vo kao igrač, a on­da kao tre­ner pro­veo 23 go­di­ne. A glav­ni igra­či PSG-a igra­li su u Nje­mač­koj (N. Ka­ra­ba­tić, Omeyer, Nar­ci­sse), a je­dan je Ni­je­mac (Gen­she­imer) pa je ko­mu­ni­ka­ci­ja vi­še ne­go do­bra.

Omeyer opet pre­va­ga

Omeyer je s Ki­elom i Mon­t­pel­li­erom bio pr­vak Eu­ro­pe, sa­da to že­li s tre­ćim klu­bom PSG je na­kon 14 go­di­na pr­va fran­cu­ska mom­čad ko­ja će igra­ti u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka

– Re­kao sam i pri­je utak­mi­ce da vra­tar ne mo­ra bi­ti pre­va­ga, ali da za po­bje­du mo­ra ima­ti ba­rem 15 obra­na. Po­ka­za­lo se mo­je raz­miš­lja­nje toč­nim jer je Omeyer imao 15 obra­na, a ključ­ni igra­či bi­li su Han­sen, stariji Ka­ra­ba­tić i Gen­she­imer - re­kao je hr­vat­ski ru­ko­met­ni struč­njak Zvo­ni­mir No­ka Ser­da­ru­šić. Na­je­fi­kas­ni­ji kod PSG-a bi­li su Gen­she­imer i Han­sen sa po se­dam po­go­da­ka, a kod Ve­s­z­pre­ma se is­tak­nuo Nagy sa šest po­go­da­ka. – Već sam se na­vik­nuo na ra­zo­ča­re­nja u Köl­nu. La­ni sam iz­gu­bio do­bi­ven fi­na­le, a sa­da evo i no­vog po­ra­za od PSG-a – re­kao je tuž­ni Mir­ko Ali­lo­vić. Lu­ka Ste­pan­čić bio je sre­tan . – Tre­ći smo ih put po­bi­je­di­li ove se­zo­ne i sve tri utak­mi­ce bi­le su ja­ko slič­ne. Znao sam da će bi­ti dos­ta čvr­stih du­ela. No sa­da tre­ba ovu utak­mi­cu što pri­je za­bo­ra­vi­ti i pri­pre­mi­ti se za fi­na­le. Moj pr­vi

Lu­ka.• ve­li­ki fi­na­le – is­tak­nuo je

Sjaj­ni hr­vat­ski struč­njak ide pre­ma no­vom us­pje­hu – Zvo­ni­mir Ser­da­ru­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.