Kus­to­ši­ja da­nas pos­ta­je no­vi dru­go­li­gaš

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Da­nas se igra­ju po­s­ljed­nja ko­la u Tre­ćoj hr­vat­skoj no­go­met­noj li­gi za­pad, kao i u MŽNL stre­di­šte. U 3. HNL za­pad pr­vak se zna već od ra­ni­je - Vi­no­gra­dar. No, pi­ta­nje je tko će bi­ti dru­gi i ta­ko slje­de­će go­di­ne igra­ti u Dru­goj HNL. Za sa­da je tom mjes­tu bli­ža Kus­to­ši­ja ko­ja u po­s­ljed­njem ko­lu do­če­ku­je po­reč­ki Ja­dran. S no­va tri bo­da Kus­to­ši­ja će bi­ti dru­ga. U slu­ča­ju kik­sa vre­ba Tr­nje ko­je bi trebalo po­bi­je­di­ti Se­ges­tu u Si­sku. Od za­gre­bač­kih klu­bo­va si­gur­no is­pa­da­ju Stup­nik i Sa­mo­bor. U MŽNL sre­di­šte pr­vak je Udar­nik iz Ku­ri­lov­ca ko­ji će slje­de­će go­di­ne bi­ti no­vi tre­će­li­gaš.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.