An­dri­ja Hr­go­vić s Ba­ti­dom de Co­co najbrži na Li­panj­skom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Glav­na utak­mi­ca da­naš­njeg pro­gra­ma bit će utak­mi­ca hr­vat­skih ko­njič­kih ve­li­ka­na na vi­si­ni pre­po­na 1,40 me­ta­ra da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net An­dri­ja Hr­go­vić (Ka­ro­ca) na gr­lu Ba­ti­da de Co­co po­bjed­nik je utak­mi­ce vi­si­ne pre­po­na 1,35 me­ta­ra pr­vog da­na me­đu­na­rod­nog ko­njič­kog Li­panj­skog tur­ni­ra. Is­ti ja­hač, ali s gr­lom Ga­laxie, osvo­jio je dru­go mjes­to, dok je tre­ća bi­la Jan­ka Kra­šo­vec (Ape­ri­on) na gr­lu Co­ra­zon Y Ro­sas. Uz njih tro­je os­nov­ni par­kur bez ru­še­nja iš­le su još če­t­vr­ta Ni­na Jo­vo­vič (Slo­ve­ni­ja) na gr­lu Al­di­no V i pe­to­pla­si­ra­na Ni­na Ma­di­ra­zza (Ka­ro­ca) na gr­lu Grap­pa Van de Conynen­berg. Re­dos­li­jed je odre­đi­va­lo br­že vri­je­me. – Čim je utak­mi­ca na vri­je­me, tu sam u pred­nos­ti jer su gr­la Ba­ti­da de Co­coc i Ga­laxie dos­ta br­ža od os­ta­lih. Da­nas ću ih ma­lo šte­dje­ti jer že­lim u ne­dje­lju osvo­ji­ti utak­mi­cu Pe­har gra­da Za­gre­ba na vi­si­ni pre­po­na 1,45 me­ta­ra. Do sa­da sam sa­mo jed­nom po­bi­je­dio i pet pu­ta bio dru­gi – re­kao je An­dri­ja Hr­go­vić. Za­nim­lji­vo je da je An­dri­ja ju­čer bio je­di­ni mu­ška­rac ko­ji je po­bi­je­dio u jed­noj od če­ti­ri utak­mi­ce. Na os­ta­le tri su sla­vi­le že­ne. – Ni­sam znao za taj po­da­tak. To je ta­ko kad ima­mo do­brih ja­ha­či­ca. U ne­dje­lju će opas­ne bi­ti Ni­na Ma­di­ra­zza, Jan­ka Kra­šo­vec i La­ura Dra­gi­če­vić. Sve tri su u od­lič­noj for­mi i ima­ju do­bra gr­la – is­tak­nuo je Hr­go­vić. U utak­mi­ci Sil­ver to­ur, na vi­si­ni pre­po­na 1,20 me­ta­ra, po­bi­je­di­la je Slo­ven­ka Ne­ja Bevc s gr­lom Cam­bo. Dru­ga je bi­la La­ra Ci­gić (Traj­bar te­am) s gr­lom Lit­tle Lord, dok je tre­ća bi­la Kim Zo­šak (Sve­ti Ju­raj) na gr­lu Lady li­ber­ty. U utak­mi­ci Bron­ze to­ur sla­vi­la je La­ra Ci­gić is­pred ses­tre Sa­re i Vik­to­ri­je Ko­vač. Na vi­si­ni pre­po­na 0,90 me­ta­ra odr­ža­na je utak­mi­ca Fu­tu­re to­ur na ko­joj je po­bi­je­di­la Ca­ro­li­na Ani Kun­di­ja (Edek) na gr­lu Cor­ner boy.

Tre­ća na 1,10 m - Vik­to­ria Ko­vač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.