Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN(21. NE­KA ožuj­ka SE- 20. VA­ŠA trav­nja) LJUBAVNA PRI­ČA RA­ZVI­JA PRIRODNO LJUBAV:pri­ča­ti pre­vi­šeNi­je lo­še­jer bis­te pri­ča­ti, ci­je­lo­ja­li ne­moj­tes­tva­ri mo­gli odu­ze­ti na spon­ta­nos­ti. KA­RI­JE­RA: Či­nit će vam se da je sve u ru­ka­ma dru­gih. Vje­ro­jat­no ste u pra­vu. U ovom tre­nut­ku vi ne mo­že­te utje­ca­ti na stva­ri. ZDRAV­LJE: Vje­ruj­te u ljep­še su­tra. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lipnja) NI­JE SVE TA­KO TE­ŠKO KAO ŠTO VAM SE ČI­NI NA PR­VI PO­GLED LJUBAV: Či­nit će vam se da vam sva­ko ma­lo ljubav iz­mi­če iz ru­ku. To će vas živ­ci­ra­ti i ras­tu­ži­ti. KA­RI­JE­RA: Ri­je­ši­te se svo­jih ve­li­kih dvoj­bi ko­je se po­jav­lju­ju on­da kad stva­ri ne idu glat­ko. Ne­moj­te se­bi do­da­va­ti još je­dan uteg. ZDRAV­LJE: Pot­pu­no se opus­ti­te. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) AKO STE SA­MI, PRIHVATITE POZIVE I KRENITE ME­ĐU LJU­DE

LJUBAV: Imat će­te do­bar vje­tar u le­đa kad se o lju­ba­vi ra­di. Otva­rat će vam se mno­ga vra­ta lak­še ne­go ina­če. KA­RI­JE­RA: Da bis­te po­pra­vi­li ono što ra­di­te, mo­ra­te se otvo­ri­ti i vi­še su­ra­đi­va­ti s dru­gi­ma. Stav da je net­ko bo­gom­dan ni­je do­bar. ZDRAV­LJE: Idi­te na jo­gu. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) AKO STE U VEZI, VAŠ OD­NOS BIT ĆE STABILAN LJUBAV: Ako još tra­ži­te srod­nu du­šu, obra­ti­te paž­nju na oso­be iz svo­je rad­nog okru­že­nja. KA­RI­JE­RA: Mo­žda će vam se či­ni­ti kao da vas pri­tiš­ću sa svih stra­na, no za­pra­vo se ra­di o iz­a­zo­vi­ma na ko­je tre­ba od­go­vo­ri­ti. ZDRAV­LJE: Osjet­lji­vost na pro­mje­ne tem­pe­ra­tu­re. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) ONI KO­JI SU JOŠ SA­MI LA­KO ĆE NALAZITI DRUŠ­TVO LJUBAV: Ma­lo će­te us­po­ri­ti svoj stil za­vo­đe­nja i uži­va­nja. Vo­lje­na oso­ba ra­do će s va­ma raz­go­va­ra­ti, a to će vas još vi­še zbli­ži­ti. KA­RI­JE­RA: U su­rad­nji s mla­dim oso­ba­ma po­ka­zat će­te emo­ci­je vi­še ne­go što bi trebalo. ZDRAV­LJE: Ne­ma po­tre­be za ve­li­kim pla­ni­ra­njem. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) FOKUSIRAJTE SE NA ONO ŠTO JE DO­BRO U VA­ŠEM ŽI­VO­TU LJUBAV: Uvi­đa­te da ne vri­je­di mr­zi­ti ni­ti se sva­đa­ti jer to ne vo­di ni­ka­mo. Bo­lje je po­vu­ći se i raz­mis­li­ti u ti­ši­ni. KA­RI­JE­RA: Ci­je­li tje­dan bit će us­mje­ren na rje­ša­va­nje jed­nog važ­nog fi­nan­cij­skog pi­ta­nja. Otvo­rit će se te­me ula­ga­nja. ZDRAV­LJE: Ši­rit će­te op­ti­mi­zam. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽

BIK(21. NE LETVICU­trav­nja POSTAVLJAJTE- 20. PREVISOKO­svib­nja) SI LJUBAV:adu­ti za us­pješ­nos­po­la.Šarm i Po­ne­kad ener­gič­nost za­vo­đe­nje će­te bit oso­ba­za će dru­ge va­ši su­prot­nog bi­ti se­bi ne­uhvat­lji­vi.sna­ge da pos­ta­vi­te KA­RI­JE­RA: bo­lje Na­đi­te kri­te­ri­jeu u oba­vi­ti. pos­lu ZDRAV­LJE:i da oba­vi­te Opu­štaj­te­ono što mo­ra­te­se. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ RAK(21.U SEBIlip­nja - NOSITE22. sr­p­nja) SVJETLOST KO­JOM ĆE­TE PROBUDITI MNO­GE LJUBAV:krot­ke oso­be Je­dan ve­za­ne­dan će­te za ži­vje­ti­svoj dom po­pu­ti vr­li­ne, zvi­jez­da dok no­ći. će­te KA­RI­JE­RA:već dru­gi Ri­je­ši­li­dan bi­ti ste pra­va pos­lov­ne­na­pri­jed. Po­či­nje­te­dvoj­be i sad gra­di­ti smje­li­je no­ve ide­te uvje­te ra­da. ZDRAV­LJE: Lju­di vas vo­le. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) ONI U VE­ZA­MA PROLAZIT ĆE RAZDOBLJE ZA­SI­ĆE­NJA LJUBAV: Vje­ro­jat­no će­te se osje­ća­ti usam­lje­no, osim ako to ni­je vaš vlas­ti­ti iz­bor. KA­RI­JE­RA: Ne­ki va­ši su­rad­ni­ci otvo­re­no će vam po­ka­za­ti svo­ju nak­lo­nost, dok će vam dru­gi jed­na­ko ta­ko po­ka­za­ti to da vas ne vo­le. ZDRAV­LJE: Do­bro se nas­pa­vaj­te. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) VRI­JE­ME JE IGRA­NJA IGRE ZA­TVO­RE­NIH KARATA LJUBAV: Strp­lje­njem i to­le­ran­ci­jom mo­gli bis­te po­bolj­ša­ti od­nos s vo­lje­nom oso­bom. Ni­kak­va ras­pra­va ne­će do­ni­je­ti re­zul­ta­te. KA­RI­JE­RA: Su­rad­nja s utje­caj­nim lju­di­ma do­la­zi u pr­vi plan. Vi će­te bi­ti ko­tač ko­ji je va­žan u ci­je­loj igri.

ZDRAV­LJE: Vi­še se kre­ći­te. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) VJE­RUJ­TE DA ĆE KAS­NI­JE SVE DO­ĆI NA SVO­JE MJES­TO

LJUBAV: Ono do če­ga će vam bi­ti naj­vi­še sta­lo u ži­vo­tu bit će za­ba­va. Ne­će­te te­ži­ti oz­bilj­noj vezi, bar ne pod sva­ku ci­je­nu. KA­RI­JE­RA: Pus­ti­te dru­ge da se iz­ra­ze te ih pa­ž­lji­vo slu­šaj­te. Ta­ko će bi­ti da­le­ko bo­lje. ZDRAV­LJE: Ni­šta se ne do­ga­đa slu­čaj­no. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ RIBE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) S AUTORITETIMA NE­ĆE­TE STAJATI BAŠ NAJ­BO­LJE LJUBAV: Va­ša pod­svi­jest bit će vr­lo ak­tiv­na u lju­bav­nim te­ma­ma. Ovo je vri­je­me do­bro za va­ša in­tim­na pre­is­pi­ti­va­nja. KA­RI­JE­RA: U pos­lu će­te se i da­lje nad­mu­dri­va­ti. Utje­hu će­te nalaziti u pri­vat­nom ži­vo­tu. ZDRAV­LJE: Opu­štaj­te se kroz sport i re­kre­aci­ju. ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽ ✽✽✽✽✽

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.