To­alet­nim pa­pi­rom mar­ke Trump po­ma­že de­por­ti­ra­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (maš) (maš)

An­to­nio Bat­ta­glia tre­ći­nu za­ra­de od svo­ga pro­izvo­da iz­dvo­jit će za pro­gra­me po­mo­ći lju­di­ma ko­je Trump de­por­ti­ra iz SAD-a An­to­nio Bat­ta­glia, od­vjet­nik iz Mek­si­ka, od­lu­čio je na tr­ži­šte lan­si­ra­ti no­vu li­ni­ju to­alet­nog pa­pi­ra mar­ke Trump, a tre­ći­nu za­ra­de od to­ga no­vog pro­izvo­da do­ni­rat će za pro­gra­me po­mo­ći mek­sič­kim mi­gran­ti­ma ko­ji su de­por­ti­ra­ni iz Sje­di­nje­nih Dr­ža­va. Na pa­ki­ra­nju to­alet­nog pa­pi­ra na­la­zi se ka­ri­ka­tu­ra Do­nal­da Trum­pa uz slo­gan “me­ko­ća bez gra­ni­ca”. Bat­ta­glia ka­že da ga je Trump ja­ko iz­ner­vi­rao ka­da je u kam­pa­nji ruž­no go­vo­rio o mek­sič­kim use­lje­ni­ci­ma u SAD na­zi­va­ju­ći ih ljud­skim sme­ćem, si­lo­va­te­lji­ma i di­le­ri­ma dro­ge. – Do­šao sam na ide­ju o to­alet­nom pa­pi­ru. To je pro­izvod ko­ji sam u se­bi no­si ne­ku iro­ni­ju i za ko­ji znam da će du­go os­ta­ti na tr­ži­štu – ka­zao je Bat­ta­glia ko­ji je u taj pro­izvod inves­ti­rao oko 22 ti­su­će do­la­ra. Brend je re­gis­tri­rao i za­šti­tio, a ka­že da mu pri­mar­ni cilj ni­je za­ra­di­ti no­vac, ne­go pre­ni­je­ti po­ru­ku i po­mo­ći de­por­ti­ra­nim mi­gran­ti­ma. Strast aus­tral­skog ti­nej­dže­ra Za­ca Ge­or­gea (17) pu­to­va­nje je zra­ko­plo­vi­ma pa je još kao 13-go­diš­njak po­čeo za­ra­đi­va­ti u lo­kal­nom McDo­nald’su ka­ko bi si pri­uštio po­ko­ji let. No vr­lo br­zo je shva­tio da ta­ko ne­će da­le­ko do­gu­ra­ti pa je smis­lio ka­ko le­tje­ti bes­plat­no ili go­to­vo bes­plat­no. On je, na­ime, shva­tio ka­ko pro­gra­mi vjer­nos­ti broj­nih kre­dit­nih kar­ti­ca do­no­se bo­do­ve za ko­je mo­že do­bi­ti dras­tič­no jef­ti­ni­je ili čak bes­plat­ne avi­on­ske kar­te, i to u pr­voj ili biz­nis kla­si. Vr­lo je br­zo pos­tao ma­her u pro­na­la­že­nju onih kar­ti­čar­skih ku­ća ko­je nu­de naj­bo­lje po­god­nos­ti, a uklju­čio se u pro­gra­me vjer­nos­ti broj­nih avi­okom­pa­ni­ja. U me­đu­vre­me­nu je po­kre­nuo blog ko­ji je po­pu­la­ran i na ko­jem se tvrt­ke ra­do rek­la­mi­ra­ju. Nov­cem ko­ji za­ra­di ku­pu­je bo­do­ve ko­jih us­pi­je pri­ku­pi­ti oko dva mi­li­jun go­diš­nje, što mu omo­gu­ća­va da pu­tu­je u pr­voj kla­si dva­put mje­seč­no.

Fo­to­gra­fi­ja pa­pi­ra Trump pos­ta­la je vi­ral­na na druš­tve­nim mre­ža­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.