Zlos­tav­lja­či ži­vo­ti­nja u re­gis­tru, po­put pe­do­fi­la ili si­lo­va­te­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Po­li­ci­ja tvr­di da oni ko­ji zlos­tav­lja­ju ži­vo­ti­nje vr­lo br­zo pri­je­đu na zlos­tav­lja­nje i ubi­ja­nje lju­di pa re­gis­tar vi­de kao ve­li­ku po­moć Broj­ne ame­rič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve od­lu­či­le su na­pra­vi­ti re­gis­tre zlos­tav­lja­ča ži­vo­ti­nja, i to po uzo­ru na slič­ne re­gis­tre pe­do­fi­la i sek­su­al­nih na­sil­ni­ka. Cilj je da ni­je­dan kuć­ni lju­bi­mac vi­še ne dos­pi­je u ru­ke ne­ko­me tko će ga zlos­tav­lja­ti, a ko­ris­ni­ci to­ga re­gis­tra bit će pet sho­po­vi ko­ji pro­da­ju ži­vo­ti­nje, sklo­ni­šta ko­ja ih udom­lju­ju, ali i uz­ga­ji­va­či ko­ji ne že­le da ži­vo­ti­nji­ce iz nji­ho­va uz­go­ja dos­pi­ju u lo­še ru­ke. Uz to re­gis­tar će pos­lu­ži­ti i vlas­ni­ci­ma ži­vo­ti­nja ko­ji tra­ga­ju za oso­bom ko­ja pru­ža us­lu­ge ču­va­nja ili še­ta­nja lju­bi­ma­ca. No iza sve­ga to­ga sto­ji još ne­što. Na­ime, po­li­ci­ja ko­ja je obra­đi­va­la slu­ča­je­ve na­si­lja nad ži­vo­ti­nja­ma doš­la je do za­ključ­ka da onaj ko­ji je uhva­ćen u zlos­tav­lja­nju i mu­če­nju ži­vo­ti­nja u vr­lo ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va za­vr­ši u za­tvo­ru i zbog na­si­lja nad lju­di­ma. Po­li­ci­ja tvr­di da će re­gis­tri na­sil­ni­ka nad ži­vo­ti­nja­ma bi­ti ve­li­ka po­moć u spre­ča­va­nju na­si­lja nad lju­di­ma. Ta­ko na­vo­de ne­ko­li­ko kon­kret­nih slu­ča­je­va u ko­ji­ma su se lju­di ko­ji su osu­đe­ni za mu­če­nje ži­vo­ti­nja kas­ni­je po­či­ni­li uboj­stvo.

Ko­ris­ni­ci re­gis­tra bit će pet sho­po­vi, sklo­ni­šta ko­ja udom­lju­ju ži­vo­ti­nje i uz­ga­ji­va­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.