Lu­ka je već sa­da le­gen­da: Ovo mo­že sa­mo moj Re­al, naj­ve­ći smo na svi­je­tu

Lu­ka je već sad le­gen­da Re­ala, ima tri nas­lo­va kao Ra­ul, Hi­er­ro i Ca­sil­las

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Tre­ći put u če­ti­ri go­di­ne Lu­ka Mo­drić osvo­jio je je Li­gu pr­va­ka te os­tva­rio ne­što što će te­ško net­ko nad­ma­ši­ti. Da u fi­na­li­ma ima važ­nu ro­lu Ju­nak na­še­ga do­ba Lu­ka Mo­drić sta­lo­že­no je i bez ima­lo eufo­ri­je stao pred mi­kro­fon HRT-a pos­li­je jed­ne od naj­ve­ćih utak­mi­ca u ka­ri­je­ri. – Pre­sret­ni smo što smo osvo­ji­li dru­gu Li­gu pr­va­ka za­re­dom. Ja sam uvi­jek go­vo­rio da, ako net­ko to mo­že na­pra­vi­ti, to je Re­al Ma­drid. Ne za­to što ja igram u Re­alu, već jer to de­fi­ni­tiv­no naj­ve­ći klub na svi­je­tu u po­vi­jes­ti no­go­me­ta i u ovim tre­nu­ci­ma naj­bo­lji klub na svi­je­tu – ka­zao je Mo­drić i do­dao: – Za­bi­li smo od­mah na­kon pr­ve ak­ci­je ko­ju smo dos­ta vjež­ba­li na tre­nin­zi­ma, jer je Ju­ve dos­ta jak na cen­tar­šu­ti­ma, ali u tim po­vrat­nim lop­ta­ma os­tav­lja dos­ta pros­to­ra i ta­ko smo za­bi­li pr­vi gol. Na­kon to­ga oni su iz­jed­na­či­li fe­no­me­nal­nim go­lom Man­dže. Dru­go po­lu­vri­je­me odi­gra­li smo ve­li­čans­tve­nu utak­mi­cu, do­mi­ni­ra­li smo u svim seg­men­ti­ma igre i taj dru­gi i tre­ći gol je bio pre­su­dan. Zna­li smo da nas če­ka te­ška utak­mi­ca pro­tiv ve­li­ke eki­pe ko­ja je bi­la u fe­no­me­nal­noj for­mi, ali svim smo eki­pa­ma za­bi­li gol i vje­ro­va­li smo da će­mo to na­pra­vi­ti i u Car­dif­fu. Na­pra­vi­li smo vi­še od to­ga! – Dok je sa su­igra­či­ma na trav­nja­ku sta­di­onu u Car­dif­fu još uvi­jek sla­vio svo­ju tre­ću europ­sku kru­nu, Mo­drić je na teč­nom en­gle­skom pro­go­vo­rio i za Ue­fi­nu te­le­vi­zi­ju.

Sta­tus le­gen­de

– U po­s­ljed­nja tri fi­na­la ovo je bi­la na­ša naj­bo­lja utak­mi­ca. Emo­ci­je su nam na vr­hun­cu, mo­ra­mo bi­ti po­nos­ni, uš­li smo u po­vi­jest ovog na­tje­ca­nja i sa­da mo­ra­mo uži­va­ti. U dru­gom po­lu­vre­me­nu pre­uze­li smo ini­ci­ja­ti­vu, za­igra­li smo agre­siv­ni­je i s vi­še pri­ti­ska i za­bi­li tri li­je­pa go­la, do­is­ta iz­van­red­no – na­gla­sio je Lu­ka, či­ja je ra­skoš­na, bo­ga­ta pre­zen­ta­ci­ja u Car­dif­fu po­nov­no za­di­vi­la no­go­met­ni svi­jet i svr­sta­la ga u jed­no­ga od naj­ve­ćih no­go­me­ta­ša mo­der­no­ga do­ba. – Lu­ka je s tri nas­lo­va europ­skog pr­va­ka sad već u sta­tu­su Re­alo­ve le­gen­de, iz­jed­na­čen po bro­ju europ­skih ti­tu­la s ne­kim od naj­ču­ve­ni­jih igra­ča naj­ve­će­ga svjet­sko­ga klu­ba, kao što su Ca­sil­las, Ra­ul Gon­za­lez, Hi­er­ro i Ro­ber­to Car­los, dok mu u le­đa gle­da­ju Zi­da­ne (1), Fi­go (1), San­c­his (2), ali i ne­ke od mit­skih po­ja­va u ovo­me na­tje­ca­nju po­put Van der Sa­ra (2), Gig­g­sa (2), Sa­vi­će­vi­ća (2), R. Ko­ema­na (2), Bec­k­ha­ma (1), Del Pi­era (1)...

Lu­ki­na ne­pre­suš­na ener­gi­ja

Europ­ski no­go­met­ni ce­le­brityji za­div­lje­no su za­si­pa­li druš­tve­ne mre­že po­hva­la­ma na Mo­dri­ćev ra­čun. – Lu­ka Mo­drić je im­pre­si­van – na­pi­sao je le­gen­dar­ni Ar­se­na­lov na­pa­dač Ian Wrig­ht, a na­do­ve­zao se i Gary Na­vil­le: – Ca­se­mi­ro i Lu­ka bi­li su iz­van­red­ni. Jamie Carragher, le­gen­da Li­ver­po­ola ko­ja čes­to na pi­ku ima Lo­vre­na, is­ti­če Mo­dri­ća i Ro­nal­da kao ključ­ne po­lu­ge Re­alo­va tri­jum­fa, a naj­da­lje je oti­šao biv­ši Lu­kin su­igrač u Re­alu, Mek­si­ka­nac Javier Hernandez Chic­ha­ri­to. – Zlat­na lop­ta za Mo­dri­ća, mo­lim vas! Ne­vje­ro­ja­tan je, pre­kras­no! – na­pi­sao je Chic­ha­ri­to. Ne­će, na­rav­no, Zlat­na lop­ta u Mo­dri­će­ve ru­ke po­kraj ži­vih Ro­nal­da i Me­ssi­ja, jer Lu­kin je nas­tup li­šen atrak­ci­je, spek­tak­la, is­kri­ča­vos­ti i efi­kas­nos­ti. Lu­ka u ak­ci­ji za­pra­vo je sve su­prot­no od ono­ga što, pri­mje­ri­ce, nu­di ego­cen­trič­ni Ro­nal­do, a opet – Cris­ti­ano svo­ju zas­tra­šu­ju­ću pro­duk­tiv­nost du­gu­je po­naj­vi­še Mo­dri­će­voj ino­va­tiv­nos­ti, ek­s­trem­no vi­so­kom kvo­ci­jen­tu no­go­met­ne in­te­li­gen­ci­je i ne­pre­suš­noj ener­gi­ji. Lu­ka je Re­alov naj­in­te­li­gent­ni­ji sof­tver i tek ka­da ga jed­no­ga da­na vi­še ne bu­de u Ma­dri­du, shva­tit će da vez­no­ga igra­ča tak­ve kla­se ni­su ima­li u po­s­ljed­njih pe­de­set go­di­na.

Mo­drić i Man­džo da­nas sti­žu u Za­greb i na pri­pre­me va­tre­nih za dvo­boj na Is­lan­du Daj­te Lu­ki Mo­dri­ću Zlat­nu lop­tu od­mah! Ne­vje­ro­ja­tan je, on upra­vo zas­lu­žu­je tu na­gra­du! JAVIER HERNANDEZ biv­ši Lu­kin su­igrač u Re­alu Re­al Ma­drid, to su u Car­dif­fu bi­li Lu­ka Mo­drić i naj­ve­ći gol­ge­ter svih vre­me­na Cris­ti­ano Ro­nal­do JAMIE CARRAGHER biv­ši en­gle­ski re­pre­zen­ta­ti­vac

2014. Re­al - Atle­ti­co Ma­drid 4:1 Lu­ka Mo­drić u osva­ja­nju svog pr­vog, a Re­alo­va de­se­tog nas­lo­va asis­ti­rao Ser­gi­ju Ra­mo­su za gol i pro­du­že­tak

2016.znan­ca Re­al - Atle­ti­co M. 6:4 (1:1) Re­al je do­bio svog sta­rog Atle­ti­co tek na­kon bo­ljeg iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca

Lu­ka Mo­drić po­zi­ra s pe­ha­rom na­mi­je­nje­nom nas­lo­vu pr­va­ka s kćer­ki­com Emom, si­nom Iva­nom i su­pru­gom Va­njom

2017. Re­al - Ju­ven­tus 4:1 Naj­bo­lju utak­mi­cu u fi­na­li­ma odi­grao je Lu­ka Mo­drić te s tri nas­lo­va pos­tao naj­tro­fej­ni­ji Hr­vat u za­vr­š­nim utak­mi­ca­ma za nas­lov klup­skog no­go­met­nog pr­va­ka Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.