Odra­dio tre­ning pa po­žu­rio da stig­ne na svo­je vjen­ča­nje

Na­kon dvi­je i pol go­di­ne ve­ze vjen­ča­li se naš zlat­ni ves­lač i olim­pi­jac Va­lent Sin­ko­vić i An­to­ne­la Šu­šak

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mla­do­že­njin je kum bok­sač Fi­lip Hr­go­vić, po­čas­ni kum je Ban­dić, a pos­li­je cr­k­ve­nog obre­da do ju­tra su sla­vi­li u Ku­pi­neč­kom Kra­ljev­cu

Ka­da bor­ci u us­po­nu po­bi­je­de ne­kog te­škog pro­tiv­ni­ka, obič­no već u rin­gu pro­gla­se tko im je slje­de­ća me­ta pa, ako je ovaj u pu­bli­ci, upru pr­stom u nje­ga i ka­žu: “You are next”. A upra­vo ta­kav “prst sud­bi­ne” ugle­dao je naš naj­bo­lji bok­sač Fi­lip Hr­go­vić, ali na svad­bi svog vr­log pri­ja­te­lja Va­len­ta Sin­ko­vi­ća. Na­ime, upra­vo je Hr­ga ulo­vio po­dve­zi­cu pa bi on, po puč­kom vje­ro­va­nju, tre­bao bi­ti slje­de­ći mla­do­že­nja. Do­du­še, do­zvo­li­te nam da u ša­li po­sum­nja­mo da je ov­dje ri­ječ o no­voj “na­mje­štalj­ci” u hr­vat­skom spor­tu jer ne­ka­ko nam se či­ni da ni­je Hr­ga slu­čaj­no bio is­pred svih ne­že­nja i da ga mla­do­že­nji­na ru­ka ni­je mo­gla pro­ma­ši­ti.

Za us­pjeh tre­ba čvr­sta ve­za

To je dje­lić iz­u­zet­no ve­se­le at­mo­sfe­re sa svad­be­nog slav­lja ves­la­ča i olim­pij­ca Va­len­ta Sin­ko­vi­ća i Spli­ćan­ke An­to­ne­le Šu­šak, ko­ja je ovom pri­li­kom blis­ta­la u vjen­ča­ni­ci split­skog di­zaj­ner­skog dvoj­ca Ari­leo, odr- ža­nog na ro­man­tič­nom ima­nju Lu­na kod Ku­pi­neč­kog Kra­ljev­ca ka­mo su se sva­to­vi upu­ti­li na­kon vjen­ča­nja u cr­k­vi sv. An­tu­na Pa­do­van­skog. A sport­skom pa­ru, jer mla­den­ka je bi­la per­s­pek­tiv­na te­ni­sa­či­ca, ku­mo­va­li su spor­ta­ši. An­to­ne­li biv­ša te­ni­sa­či­ca, da­nas prav­ni­ca Kla­ra Gea Mar­can, a Va­lent je za ku­ma iz­a­brao upra­vo Fi­li­pa Hr­go­vi­ća s ko­jim se spri­ja­te­ljio još 2011. go­di­ne za vri­je­me voj­nič­ke obu­ke u Po­že­gi. Nas­tav­no na to, žes­ti­nu na ples­nom po­di­ju dik­ti­ra­li su spor­ta­ši, po­naj­pri­je ves­la­či ko­ji su poz­na­ti po to­me da žes­to­ko sla­ve svo­je po­bje­de. No una­toč ve­li­koj “bor­be­nos­ti” na ples­nom po­di­ju i broj­nim zdra­vi­ca­ma, mla­do­že­nju već da­nas če­ka vr­lo te­žak tre­ning u dvoj­cu bez kor­mi­la­ra. Uos­ta­lom, tre­ni­ra­li su on i brat Mar­tin i na dan Va­len­to­va vjen­ča­nja. Tre­ner Nikola Bra­lić ni na taj po­se­ban dan ni­je imao mi­los­ti pa su deč­ki, ves­la­ju­ći di­oni­ce, odves­la­li 20 ki­lo­me­ta­ra. A po­naj­bo­lji svjet­ski ves­lač­ki tre­ner či­nio se za­do­volj­nim što se ože­nio i dru­gi član nje­go­ve zlat­ne olim­pij­ske po­sa­de. Na­ime, mla­đi brat Mar­tin uči­nio je to u ruj­nu 2013. ka­da je raz­mi­je­nio za­vje­te vjer­nos­ti s ta­daš­njom stu­den­ti­com pra­va Si­njan­kom Ma­nu­elom Ka­na­et. – Za mu­ške spor­ta­še uvi­jek je bo­lje da ima­ju čvr­stu ve­zu ili da su u bra­ku jer slo­bo­dan spor­taš, ko­ji emo­tiv­no lu­ta, po­čes­to je se­bi naj­ve­ći pro­tiv­nik u svom spor­tu – mu­dro je zbo­rio is­kus­ni struč­njak.

Bor­be­nost na po­di­ju

Sva­to­vi s mla­den­ki­ne stra­ne bi­li su i va­ter­pol­ski olim­pij­ski po­bjed­ni­ci Mi­li­voj Be­bić (57) i De­ni Lu­šić (55) jer su oni su­igra­či An­to­ne­li­na oca Zo­ra­na, ta­ko­đer biv­šeg va­ter­po­lis­ta split­skog POŠK-a, a me­đu mla­den­ki­nom rod­bi­nom pre­poz­na­li smo i no­go­met­nog tre­ne­ra Ivu Šu­ška. Mla­do­že­nju su pak bo­dri­li vr­hun­ski or­to­ped dr. To­mis­lav Smo­lja­no­vić i us­pješ­ni po­du­zet­nik Mar­ko Ba­no­vić, ne­kad i sa­mi vr­hun­ski ves­la­či svjet­ske kla­se. Va­len­tu u čast pro­ve­se­li­ti se do­šao i biv­ši europ­ski gim­nas­tič­ki pr­vak Ma­ri­jo Mož­nik, a na­krat­ko je na­vra­tio i gra­do­na­čel­nik Ban­dić, ko­jeg nam je mla­do­že­nja pred­sta­vio kao svo­jeg “po­čas­nog ku­ma”.

Po­dve­zi­cu je uhva­tio Fi­lip Hr­go­vić či­me je sim­bo­lič­no ot­kri­ve­no da će usko­ro i on pred ol­tar

Špa­lir ves­la­ča Pro­fe­si­onal­nom ves­la­ču po­čast se oda­je nje­go­vim oruž­jem – ves­li­ma

Fra­no i Lea Rid­jan Na ples­nom po­di­ju me­đu uzva­ni­ci­ma je sa su­pru­gom bri­lji­rao poz­na­ti HRT-ov vo­di­telj

Fi­lip Hr­go­vić i Ma­ri­ne­la Ča­ja Kum i nje­go­va zgod­na iz­a­bra­ni­ca, za­gre­bač­ka od­boj­ka­ši­ca, naj­ve­ća ži­vot­na po­dr­ška

Mar­tin i Ma­nu­ela Sin­ko­vić Po­nos­ni mla­đi mla­do­že­njin brat sa su­pru­gom s ko­jom je u bra­ku od 2013.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.