Ni­ko­li Po­kri­va­ču te­ška bo­lest po­nov­no se vra­ti­la, opet sli­je­di bor­ba za ži­vot

Nikola Po­kri­vač još je u ko­lo­vo­zu 2015. go­di­ne obo­lio od kla­sič­nog Hod­g­ki­no­va lim­fo­ma, po­tom se vra­tio no­go­me­tu, a sad se zla bo­lest po­nov­no vra­ti­la

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ni­ko­li je po­treb­na je još jed­na tran­s­plan­ta­ci­ja ma­tič­nih sta­ni­ca od po­du­dar­nog da­ri­va­te­lja ko­jeg ni­je us­pio pro­na­ći u kru­gu obi­te­lji... Ne­ka­daš­nji no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Nikola Po­kri­vač po­nov­no pro­živ­lja­va ve­li­ku ži­vot­nu dra­mu, te­ška bo­lest mu se vra­ti­la i – ni­je do­bro. Biv­ši igrač Var­tek­sa, Di­na­ma, Mo­na­ca, Red Bull Sal­z­bur­ga, In­te­ra, Ri­je­ke, Šah­tar Ka­ra­gan­di­ja i Sla­ven Be­lu­pa po­s­ljed­nje tri go­di­ne vo­dio je pra­vu dra­mu, svo­ju naj­važ­ni­ju ži­vot­nu utak­mi­cu, bo­rio se za ži­vot. Nikola Po­kri­vač još je u ko­lo­vo­zu 2015. go­di­ne obo­lio od kla­sič­nog Hod­g­ki­no­va lim­fo­ma na­kon če­ga je pro­šao broj­ne ke­mo­te­ra­pi­je, pa se u dre­su Sla­ven Be­lu­pa po­ku­šao vra­ti­ti no­go­me­tu. I sve je iz­gle­da­lo sjaj­no, raz­go­va­ra­li smo s njim proš­le go­di­ne u ovo vri­je­me, iz­me­đu dvi­ju utak­mi­ca nje­go­va Sla­ve­na Be­lu­pa i biv­šeg mu klu­ba Di­na­ma. I bio je sre­tan.

Pro­đe ti ži­vot kroz gla­vu

– Kad sam doz­nao za bo­lest, no­go­met mi ni­je bio u pr­vom pla­nu i ni­sam mis­lio da ću ga po­nov­no igra­ti. Na­kon osam mje­se­ci stan­ke vra­tio sam se, po­nov­no zdrav i mo­gu ra­di­ti to što naj­vi­še vo­lim – go­vo­rio nam je Nikola ko­ji je bio po­seb­no za­hva­lan ko­priv­nič­kom klu­bu i tre­ne­ru Želj­ku Ko­pi­ću. – No­go­me­tu sam se po­čeo vra­ća­ti u Kus­to­ši­ji, ta­mo sam s Ade­mi­jem odra­dio dva tre­nin­ga. Bio sam baš uz­bu­đen, to mi je bi­lo pr­vi put da ra­dim s lop­tom. Ta­mo su me htje­li na­kon sa­mo dva tre­nin­ga re­gis­tri­ra­ti. I on­da sam na po­ziv tre­ne­ra Ko­pi­ća do­šao u Sla­ven Be­lu­po s de­set ki­lo­gra­ma vi­ška – go­vo­rio nam je Nikola i ni­je bje­žao od pri­če o te­škoj bo­les­ti, o sve­mu što je pro­živ­lja­vao. – Ni­ko­me ne mo­že bi­ti sve­jed­no, sva­šta ti pro­đe kroz gla­vu, pa ta­ko i ži­vot. Po­go­to­vu zbog obi­te­lji, ta­da mi se tek ro­di­la kći i to mi je bio naj­ve­ći po­ti­caj, zbog nje sam sve iz­dr­žao. Pu­no mi se to­ga pro­mi­je­ni­lo zbog bo­les­ti, ni­sam ni­kad bio bo­les­tan ili oz­li­je­đen i na­rav­no da me to mo­ra­lo po­go­di­ti, sve u ži­vo­tu poč­neš gle­da­ti druk­či­je. Druk­či­je ži­vim iz da­na u dan jer ni­kad ne znaš što ti no­si su­tra, tre­ba sva­ki dan mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti – ka­zao nam je Nikola i do­dao ka­ko pos­to­ji opas­nost da se bo­lest vra­ti. Na­ža­lost, to se i do­go­di­lo, ta­ko da nje­go­va pri­ča još ne­ma sre­tan kraj. Po­kri­va­ču se br­zo na­kon tog na­šeg raz­go­vo­ra, već u ko­lo­vo­zu 2016., vra­ti­la te­ška bo­lest na­kon če­ga je opet mo­rao na ke­mo­te­ra­pi­je, pa i auto­log­nu tran­s­plan­ta­ci­ju ma­tič­nih sta­ni­ca (sam je se­bi do­ni­rao sta­ni­ce). I opet je sve iz­gle­da­lo do­bro, Po­kri­vač se u si­ječ­nju 2017. još jed­nom vra­tio u Sla­ven Be­lu­po, a u svib­nju je saz­nao zas­tra­šu­ju­ću vi­jest – ne­ugod­na se bo­lest još jed­nom vra­ti­la... Ži­vot­na dra­ma biv­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca Hr­vat­ske ta­ko se nas­tav­lja, Po­kri­vač opet pri­ma ke­mo­te­ra­pi­ju te mu je sa­da po­treb­na još jed­na tran­s­plan­ta­ci­ja. I to tran­s­plan­ta­ci­ja ma­tič­nih sta­ni­ca od po­du­dar­nog da­ri­va­te­lja. Ko­jeg na­ža­lost ni­je us­pio pro­na­ći u kru­gu svo­je obi­te­lji ko­ja se, na­rav­no, tes­ti­ra­la pr­va.

‘Asis­tent’ za no­vu po­bje­du

Tran­s­plan­ta­ci­ja ma­tič­nih sta­ni­ca od po­du­dar­nog da­ri­va­te­lja sa­da je je­di­na pre­os­ta­la op­ci­ja li­je­če­nja hr­vat­skog no­go­me­ta­ša ko­ji se već tri go­di­ne bo­ri s te­škom bo­les­ti pa hr­vat­ski no­go­me­taš tra­ži po­du­dar­nog do­no­ra ka­ko bi se jed­nom za­uvi­jek ri­je­šio ne­ugod­ne bo­les­ti. I nas­ta­vio mir­no ži­vje­ti u kru­gu svo­je obi­te­lji; sa su­pru­gom Ka­ta­ri­nom i kćer­ki­com Ni­kom. Ma­le­na Ni­ka ro­đe­na je 26. lis­to­pa­da 2014. go­di­ne, ta­ko da Nikola ve­li­ku bit­ku s lim­fo­mom vo­di još ot­ka­da je nje­go­va kćer­ki­ca bi­la – be­ba. Nikola Po­kri­vač u re­pre­zen­ta­tiv­noj ka­ri­je­ri upi­sao je 15 služ­be­nih nas­tu­pa, bio i član na­ci­onal­ne vr­ste na Eu­rop­skom pr­vens­tvu 2008. go­di­ne u Aus­tri­ji i Švi­car­skoj za ko­ju je u sva­kom tre­nut­ku da­vao sve od se­be. U dre­su za­gre­bač­kog Di­na­ma osvo­jio je po dva nas­lo­va pr­va­ka i ku­pa Hr­vat­ske, dok je i s Ri­je­kom osvo­jio na­ci­onal­ni kup. Do ino­zem­nog tro­fe­ja Nikola je sti­gao u dre­su Red Bull Sal­z­bur­ga s ko­jim je u se­zo­ni

Ovo je tre­ći put da se Po­kri­va­ču vra­ća ova bo­lest, Nikola tra­ži i tre­ću po­bje­du

2009./10. osvo­jio pr­vens­tvo Aus­tri­je... Sa­da opet pred so­bom ima ve­li­ku, te­šku utak­mi­cu, odi­grao je već ne­ko­li­ko tak­vih i iz­la­zio kao po­bjed­nik. No sad ne mo­že sam, u ne­ko­me od nas tre­ba pro­na­ći ‘su­igra­ča’, ne­ko­ga tko će mu ‘asis­ti­ra­ti’ da za­bi­je gol, kao što ga je proš­le se­zo­ne za­bio Ri­je­ci u po­lu­fi­na­lu ku­pa. Za­pla­kao je ta­da od sre­će, na­daj­mo se da će tak­vih su­za ra­dos­ni­ca na nje­go­vu li­cu bi­ti još. De­talj­ni­je in­for­ma­ci­je ove te­ške ži­vot­ne pri­če, pa i mo­guć­nos­ti po­mo­ći znat će se usko­ro, na­da­mo se da će se na­ći po­du­dar­ni da­ri­va­telj ko­ji će po­mo­ći jed­nom mla­dom čo­vje­ku, jer Nikola će tek u stu­de­nom ove go­di­ne na­pu­ni­ti 32 go­di­ne. Na­daj­mo se da će­mo ga po­nov­no vi­dje­ti na no­go­met­nom te­re­nu. – On je bio pri­mjer svo­jim su­igra­či­ma u Sla­ve­nu Be­lu­pu, svo­jom je psi­hič­kom sna­gom mom­ča­di dao no­vu di­men­zi­ju. Svo­jim po­le­tom i sna­gom vo­lje on je do pu­no vi­še na­ma ne­go mi nje­mu – go­vo­rio je tre­ner Ko­priv­ni­ča­na Želj­ko Ko­pić. Ako vi­še i ne za­igra, on­da mu že­li­mo da bar uži­va u svo­joj obi­te­lji ko­ja mu je i do­sad bi­la ve­li­ka po­dr­ška.

Sa su­pru­gom Ka­ta­ri­nom i kće­ri Ni­kom Nikola je us­pio pre­bro­di­ti do­sa­daš­nja te­ška li­je­če­nja, obi­telj će mu opet bi­ti ve­li­ka po­dr­ška

Pro­tiv Di­na­ma Nikola je igrao pri­je go­di­nu da­na za svoj Sla­ven, a on­da je ubr­zo saz­nao da mu se bo­lest vra­ti­la. I ta­da se opo­ra­vio, ali zlo se vra­ti­lo

Jer­ko Le­ko kum je Ni­ko­li Po­kri­va­ču, od igrač­kih da­na bi­li su ne­raz­dvoj­ni, Le­ko mu je i sad ve­li­ka po­dr­ška u bor­bi pro­tiv bo­les­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.