KRIMINALCI, UBOJICE I PROBISVIJETI POSTAJU TERORISTI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ni­je­dan od tzv. is­lam­skih te­ro­ris­ta ni­je bio vjer­ski fa­na­tik, da­pa­če, mno­gi ni­su ni od­la­zi­li u dža­mi­je, a svi, kao i ova tro­ji­ca ko­ja su u su­bo­tu kas­no uve­čer na­pa­la pro­laz­ni­ke na Lon­don Brid­geu i Bo­ro­ugh Mar­ke­tu, na­vod­no su kli­ca­li Ala­hu. Nar­ko­ma­ni, šver­ce­ri, lo­po­vi, probisvijeti odjed­nom postaju dži­ha­dis­ti. Za­što? Sma­tra­ju li da iona­ko ne­ma­ju ne­ku sjaj­nu bu­duć­nost kao kriminalci pa se os­lo­ne, ne na Ala­ha, ne­go na “sve­ti” te­ro­ri­zam? Da­ka­ko, ima i onih ko­je za­lu­di dži­ha­dis­tič­ka pro­pa­gan­da na me­đu­na­rod­nim mre­ža­ma pa je na sas­tan­ku G7 u Ta­or­mi­ni na zah­tjev bri­tan­ske pre­mi­jer­ke The­re­se May od­lu­če­no da se za­us­ta­vi ta­kav zov, ali to je dug i kom­pli­ci­ran put. Pre­ma iz­vješ­ću Sco­tland Yar­da, tro­ji­ca su­bot­njih te­ro­ris­ta u kom­bi­ju u ve­li­koj su se br­zi­ni za­le­tje­la u lju­de na lon­don­skom mos­tu, a za­tim su iz­aš­la iz vo­zi­la i na­pa­da­la pro­laz­ni­ke no­že­vi­ma. Na­kon to­ga po­nov­no su uš­li u kom­bi i nas­ta­vi­li pre­ma Bo­ro­ugh Mar­ke­tu na ko­jem su po­nov­no na­pa­da­li no­že­vi­ma. Pro­tu­te­ro­ris­tič­ki spe­ci­jal­ci bri­tan­ske voj­ske in­ter­ve­ni­ra­li su u ro­ku

Na­dah­nu­ti su ek­s­tre­mis­tič­kom ide­olo­gi­jom us­mje­re­nom pro­tiv Za­pa­da

od osam mi­nu­ta sti­gav­ši na mjes­to po­ko­lja he­li­kop­te­ri­ma. Ope­ra­ci­ja je bi­la br­za, ali teroristi su ipak po­si­ja­li smrt. „Što je pre­vi­še, pre­vi­še je“, pro­ko­men­ti­ra­la je pre­mi­jer­ka May i na­gla­si­la da stva­ri tre­ba pro­mi­je­ni­ti, a druš­tvo nas­ta­vi­ti funk­ci­oni­ra­ti, do­da­la je da par­la­men­tar­ni iz­bo­ri pre­dvi­đe­ni za 8. lip­nja ni­su od­go­đe­ni, da teroristi ne smi­ju pro­mi­je­ni­ti na­še na­vi­ke, na­še druš­tvo. May dr­ži da is­la­mis­tič­ki ek­s­tre­mi­zam ko­ji je do­veo do ne­dav­nih na­pa­da (Lon­don, Man­c­hes­ter) ima svo­ju ba­zu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Na­dah­nu­ti su za­jed­nič­kom ek­s­tre­mis­tič­kom ide­olo­gi­jom us­mje­re­nom pro­tiv Za­pa­da i to je “per­ver­zi­ja is­la­ma”. Za­si­gur­no ti teroristi na­sje­da­ju na ri­je­či pro­po­vjed­ni­ka ko­ji su pro­tiv bri­tan­skih i op­će­ni­to za­pad­nih plu­ra­lis­tič­kih vri­jed­nos­ti. Zbog to­ga May dr­ži da ni­su do­volj­ne sa­mo voj­ne ope­ra­ci­je, kao ni one taj­nih služ­bi, već je po­treb­no u ko­ri­je­nu, dak­le i na druš­tve­nim mre­ža­ma, za­us­ta­vi­ti pro­tu­za­pad­njač­ku pro­pa­gan­du. A mo­žda bi i me­đu kri­mi­nal­ci­ma tre­ba­lo vi­dje­ti ko­me se svi­đa­ju ne sa­mo ri­je­či pro­tu­za­pad­nih pro­po­vjed­ni­ka, ne­go i nji­hov no­vac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.