Vr­do­ljak ne de­man­ti­ra da će HNS po­dr­ža­ti Plen­ko­vi­će­vu Vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Su­rad­nji s HDZ-om jav­no se us­pro­ti­vi­lo če­tve­ro od ukup­no de­ve­te­ro HNSo­vih zas­tup­ni­ka

Pred­sjed­nik HNS-a po­ru­ču­je da stran­ku ne či­ni je­dan čo­vjek te da će o sve­mu od­lu­či­ti Pred­sjed­niš­tvo i Glav­ni od­bor HNS-a Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB Lo­kal­ni su iz­bo­ri za­vr­še­ni, a u tjed­nu pred na­ma tre­ba­la bi se ko­nač­no ras­ples­ti i si­tu­aci­ja na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. Sa­bor bi u sri­je­du ili če­t­vr­tak tre­bao po­t­vr­di­ti mi­nis­tre ko­ji će u Vla­di za­mi­je­ni­ti raz­ri­je­še­ne mos­tov­ce, za što su nuž­ne ru­ke naj­ma­nje 76 zas­tup­ni­ka. U fo­ku­su je i da­lje HNS kao po­ten­ci­jal­ni part­ner u no­voj par­la­men­tar­noj ve­ći­ni, a una­toč iz­ja­va­ma ne­kih HNS-ovih zas­tup­ni­ka da ne na­mje­ra­va­ju po­dr­ža­ti Plen­ko­vi­će­vu Vla­du, pred­sjed­nik stran­ke Ivan Vr­do­ljak ju­čer ni­je de­man­ti­rao da bi ipak mo­gli ući u no­vu ve­ći­nu.

Ti­su­ću te­ma

– HNS ima ti­su­ću te­ma o ko­ji­ma tre­ba ras­pra­vi­ti, o to­me ka­ko po­li­tič­ki dje­lo­va­ti na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra – uz­vra­tio je Vr­do­ljak no­vi­na­ri­ma ko­ji su ga na bi­rač­kom mjes­tu u Osi­je­ku upi­ta­li o mo­gu­ćoj su­rad­nji s HDZ-om. Pred­sjed­nik HNS-a ta­ko je još jed­nom iz­bje­gao jas­no od­go­vo­ri­ti na to pi­ta­nje, no pri­tom se po­ža­lio na “ne­vje­ro­jat­nu ko­li­či­nu bez­o­bra­šti­ne, la­ži, po­dva­la i vri­je­đa­nja” ko­ji­ma je, ka­že, HNS iz­lo­žen po­s­ljed­njih da­na. Na­gla­sio je da stran­kom ne mo­že uprav­lja­ti po­je­di­nac te da će o sve­mu od­lu­či­va­ti Pred­sjed­niš­tvo i Glav­ni od­bor. Nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je da će se HNS prik­lo­ni­ti HDZ-ovoj ve­ći­ni, ali i ući u Vla­du ovih je da­na do­dat­no pod­gri­ja­la Vr­do­lja­ko­va obja­va na Twit­te­ru u no­ći s če­t­vrt­ka na pe­tak, ka­da je po­ru­čio ka­ko će uči­ni­ti sve da se pro­ve­de ku­ri­ku­lar­na re­for­ma, ma­kar mu to bi­lo zad­nje što će uči­ni­ti u po­li­ti­ci. S ob­zi­rom na to da su me­di­ji da­ni­ma ra­ni­je pre­no­si­li in- for­ma­ci­je ka­ko će po­dr­šku HDZ-u HNS uvje­to­va­ti upra­vo ku­ri­ku­lar­nom re­for­mom, ta je Vr­do­lja­ko­va obja­va pro­tu­ma­če­na kao po­t­vr­da bu­du­će su­rad­nje dvi­ju stra­na­ka.

Za­in­te­re­si­ran za su­rad­nju

Ia­ko je dan kas­ni­je po­ku­šao re­la­ti­vi­zi­ra­ti tu svo­ju obja­vu, Vr­do­ljak je ju­čer no­vi­na­ri­ma obraz­lo­žio da je iz raz­go­vo­ra s gra­đa­ni­ma za­klju­čio da “u Hr­vat­skoj go­lem broj lju­di ne raz­miš­lja o to­me ko­ga će iz­vri­je­đa­ti idu­ći tje­dan, ne­go o to­me ka­ko će Hr­vat­ska iz­gle­da­ti za pet ili de­set go­di­na”. Iz nje­go­vih ri­je­či da se nas­lu­ti­ti ka­ko je i da­lje za­in­te­re­si­ran za su­rad­nju s HDZ-om, ia­ko joj se u me­đu­vre­me­nu jav­no us­pro­ti­vi­lo če­tve­ro od de­ve­te­ro HNS-ovih zas­tup­ni­ka – Ves­na Pu­sić, An­ka Mrak-Ta­ri­taš, Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh i Na­da Tu­ri­na Đu­rić.

Ivan Vr­do­ljak iz­bje­gao je od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje o su­rad­nji s HDZ-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.